ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้รับการอนุมัติ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการก่อสร้างประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เอกสารประกอบการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ประจำปีปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบรับรองการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน