การให้บริการข้อมูล (E-Service)

การให้บริการข้อมูล (E-Service) เป็นระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ เป็นการให้บริการข้อมูลและการทำธุรกรรมของภาครัฐผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ขอรับบริการ

สำนักปลัด

ข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ….

แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

มาตรการ/แนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

4-ข้อต้องรู้-ป้องกันโรคโควิด-19-อบต.โนนธาตุการประชุม คำแนะนำสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย งานบุญ งานบวช งานแต่ง งานศพ ตลาด ร้านตัดผม ร้านอาหาร โรงทาน โรงแรม สนามกีฬาเฉพาะชนิดที่มีการเว้นระยะห่างได้ สปา อาบน้ำ ตัดขนสัตว์ สวนสาธารณะ สะดวกซื้อ ค้าปลีก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนธาตุ

ขอปิดประกาศเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/5945 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

รายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

กองคลัง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-1ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-2

 

 

 

 

 

 

 

กองช่าง

271

272

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน