แผนการดำเนินงาน ปี 2563

แผนการดำเนินงาน อบต.โนนธาตุ ปี 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562ข้อ 27และ 29ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี

เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้วางไว้และให้เป็นไประเบียบดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้จัดทำแผนดำเนินงานประจำปีพ.ศ.2563 ขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.2563

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ 2563เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2563ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น  ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ  มีการประสานและบูรณาการกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่างๆ  ของแผนงาน / โครงการ  ในแผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม  และมีประสิทธิภาพ

แผนการดำเนินงานจะกำหนดรายละเอียดของโครงการ / กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล  โดยโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มากจาก

  • งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์การบริหารส่วนตำบล  (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุอุดหนุนให้ส่วนราชการอื่นดำเนินการ)
  • โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือหน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุตรวจสอบจากแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • โครงการ / กิจกรรมการพัฒนาอื่นๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาเห็นว่าจะเกิดประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน  โครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นๆ  ที่ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แล้วจัดทำร่างแผนการดำเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศเป็นแผนการดำเนินงาน  ทั้งนี้ให้เปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศเพื่อให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันและต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน

ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

  1. แสดงถึงความชัดเจนในการนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ
  2. แสดงความสอดคล้องกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  3. เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ
  4. เพื่อง่ายต่อการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในปีนั้น อ่านรายละเอียด แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน