ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนธาตุ

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ /ปี ๒๕๖๓
เรื่อง
วันประกาศ
-ที่ มท 0201.2/ว3493, ว3494, ว3495 ลว. 17 มิ.ย.63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
17/06/63
-ที่ มท 0201.2/ว 3078,ว3079, ว3080 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
29/05/63
-ที่ มท 0201.2/ว3081,ว3082, 8299 ลว. 28 พ.ค. 63 เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
29/05/63
-ที่ มท 0201.2/ว2168, ว2169, 2170 ลว. 13 เม.ย. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
13/04/63
-ที่ มท 0201.2/ว1707, ว1709, ว1710 ลว.20 มี.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
23/03/63
-ที่ มท 0201.2/ว1177, ว1178, ว1179 ลว. 25 ก.พ. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
26/02/63
โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่อนที่ 
19/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว0565 ลว. 28 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนหน่วยงานของรัฐในกระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
04/02/63
-ที่ มท 0201.2/ว487,ว488,ว489 ลว.24 ม.ค. 63 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
24/12/63

ขอปิดประกาศเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลอย พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/5945 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

รายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน