ศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนธาตุ

ขอปิดประกาศเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลอย พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/5945 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

รายงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน