การอนุญาตเจาะบ่อบาดาล

การอนุญาตเจาะบ่อบาดาล

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4230 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การออกใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4047 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง (ชั้น 3) โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญ

1.บรรยายหัวข้อแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน

2.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน