กองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (3)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2563

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2563 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………………..

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด 1ภาพการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2562

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.25ุ62 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลดตรวจเยี่ยม/ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด 1แผนการเงิน/แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1245บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

-แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………………..

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2560

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลดแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2560

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………..

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2557

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  4/2557 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  3/2557 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  2/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  1/2557 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2556

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  4/2556 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  3/2556 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  2/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  1/2556 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2555

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  6/2555 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  5/2555 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  4/2555 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  3/2555 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

……………………………………………………………………………………

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2554

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 1  คลิกรายละเอียด 2

บันทึก การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 1  คลิกรายละเอียด 2

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน