ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในระบบ)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบมือ)

ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ปี 2563 

เอกกสารประกอบการพิจารณา

แบบรับรองการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ประกอบข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนสมาชิก พ.ศ.2554

ปร.4 ปร.5 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านยายเชาว์-สุดสามแยก) บ้านกอก หมู่ที่ 1

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน ฝายน้ำล้น – บ่อแก หมู่ที่ 1

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยตาหยั่ง) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากปี 62) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ปร.4 ปร.5 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน ส.อบต.พิชญวรรษ-บ้านนายราวี) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรัตนา) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มุมโรงเรียน-ลำห้วยกุดโด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (รอบหนองปลาเข็ง) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หลังวัด-บ่อขยะ) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายอ่อน-บ้านนางสุวรรณ) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมเสริมผิวฝายน้ำล้น บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน (สะพานห้วยแอก-นาพ่อจ่าง) บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยาง-บ้านนางวิไลวรรณ) บ้านชาด หมู่ที่ 10

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ่อขยะ-นานายแก้ว สีเหลือง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

……………………………………………………………………………………

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิชญ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน