ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2563

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ในระบบ)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563 (แบบมือ)

ส่งสำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ปี 2563 

เอกกสารประกอบการพิจารณา

แบบรับรองการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ตารางสรุปค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 ประกอบข้อบัญญัติฯ ปีงบประมาณ 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนสมาชิก พ.ศ.2554

ปร.4 ปร.5 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านยายเชาว์-สุดสามแยก) บ้านกอก หมู่ที่ 1

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน ฝายน้ำล้น – บ่อแก หมู่ที่ 1

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (รอบหมู่บ้าน) บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้ามลำห้วยตาหยั่ง) บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากปี 62) บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ปร.4 ปร.5 โครงการเสริมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้าน ส.อบต.พิชญวรรษ-บ้านนายราวี) บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยรัตนา) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (มุมโรงเรียน-ลำห้วยกุดโด) บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (รอบหนองปลาเข็ง) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (หลังวัด-บ่อขยะ) บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายอ่อน-บ้านนางสุวรรณ) บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมเสริมผิวฝายน้ำล้น บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนดิน (สะพานห้วยแอก-นาพ่อจ่าง) บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ลาดยาง-บ้านนางวิไลวรรณ) บ้านชาด หมู่ที่ 10

ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง (บ่อขยะ-นานายแก้ว สีเหลือง) บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงอาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปร.4 ปร.5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

……………………………………………………………………………………

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมวีวิชญ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

 เอกสารอ้างอิง
เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
1)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551 1.pdf
2)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2561 2.pdf
3) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1575 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3.pdf
2.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายรับ
4)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 1332 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมและการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2560 4.pdf
5)รายการเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2563 5.pdf
6)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 2786 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดฯ พ.ศ. 2562 6.pdf
7)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับ 4) พ.ศ.2562 7.pdf
8)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 684 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment)  8.pdf
9)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2552 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 9.pdf
10)พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 10.pdf
11)หนังสือ สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.2/ว 138 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. 11.pdf
12)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 12.pdf
3.แนวทางการตั้งงบประมาณด้านรายจ่าย
13)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 13.pdf
14)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 61 – 64) ตาม รบ. แผนฯ ฉ.2 14.pdf
15)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 0357 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินการแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15.pdf
16)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว6046 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 16.pdf
17)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  17.pdf
18)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 18.pdf
19)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ ว 667 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2545 เรื่อง การช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. 20)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. 19.pdf
20)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3215 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2559 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. 20.pdf
21)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว0684 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และจังหวัดที่ประสบสาธารณภัย ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  21.pdf
22)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2145 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22.pdf
23)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว6768 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23.pdf
24)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 516 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 24.pdf
25)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1632 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่มปี 2561 25.pdf
26)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4014 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2561 เรื่อง การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562  26.pdf
27)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4182 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561เรื่อง การปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  27.pdf
28)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 305 ลงวันที่ 22 มกราคม 2562 เรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ปี 2561-2562  28.pdf
29)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 588 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งปี 2562  29.pdf
30)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1273 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562  30.pdf
31)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.3/ว 6884 ลงวันที่ 1 เมษายน 2562 เรื่อง การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 31.pdf
32)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 7508 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 32.pdf
33)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0935 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หารือแนวทางการตั้งคณะกรรมการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2560  33.pdf
34)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.7/ว 1687 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34.pdf
35)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3526 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ 16 (2) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 35.pdf
36)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 36.pdf
37)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่าย ในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 255938)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 37.pdf
38)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 38.pdf
39)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 08140.5/ว 0120 ลงวันที่ 12 มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการดำเนินงานป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39.pdf
40)หนังสือกรมส่งเสริมการีปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 1042 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เพิ่มเติม 40.pdf
 41)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/1175 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน 41.pdf
 42)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 2072 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42.pdf
 43)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.5/ว 4052 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2561 เรื่อง นโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 43.pdf
 44)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 827 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2562 เรื่อง การกำหนดอัตราค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 44.pdf
 45)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1049 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 45.pdf
 46)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1795 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 46.pdf
 47)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2553 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นละจังหวัดแบบบูรณาการ  47.pdf
 48)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 179 ลงวันที่ 15 มกราคม 2562 เรื่อง แนวทางการเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  48.pdf
 49)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 49.pdf
 50)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 1045 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางการสร้างการรับรู้สู่ชุมชนในระดับพื้นที่ 50.pdf
 51)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4335 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เรื่อง การดำเนินงานหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน 51.pdf
 52)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.8/ว 921 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ  52.pdf
 53)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 504 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  53.pdf
 54)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1414 ลงวันที่ 3 เมษายน 2562 เรื่อง แนวทางการขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  54.pdf
 55)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.3/ว 2826 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  55.pdf
 56)ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 56.pdf
 57)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 164 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 เรื่อง การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  57.pdf
 58)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1470 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เรื่อง การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 58.pdf
 59)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 1425 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 59.pdf
 60)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559  60.pdf
 61)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3616 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2559 เรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2559 61.pdf
 62)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1791 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560 เรื่อง การตั้งงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนวัด 62.pdf
 63)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 4427 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 63.pdf
 64)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5426 ลงวันที่ 24 กันยายน 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด 64.pdf
 65)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1618 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 เรื่อง แบบบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุน สำหรับรัฐวิสาหกิจ 65.pdf
 66)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว 1659 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2553 เรื่อง การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงานของ อปท. ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 66.pdf
 67)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.3/ว 1953 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  67.pdf
 68)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0816.5/ว 2726 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 68.pdf
 69)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0810.6/ว 1463 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรกลไกการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ 69.pdf
 70)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 3334 ลงวันที่ 18ตุลาคม 2561 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70.pdf
 71)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.6/ว 3188 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71.pdf
 72)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0804.5/ว 1634 ลงวันที่ 22 กันยายน 2557 เรื่อง มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว 72.pdf
 73)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 4202 ลงวันที่ 25ธันวาคม 2561เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 73.pdf
 74)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.4/ว 1346 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 74.pdf
 75)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810./ว 1464 ลงวันที่ 5 เมษายน 2562 เรื่อง การรณรงค์จัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 75.pdf
 76)พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 76.pdf
 77)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0891.4/ว 407 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข 77.pdf
 78)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 4206 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 (โครงการ “ห้องน้ าท้องถิ่นสะอาดและปลอดภัย”) 78.pdf
 79)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.6/ว 2054 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เรื่อง แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม) 79.pdf
 80)ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560 80.pdf
 81)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 306 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการพัฒนายกระดับตลาดให้มีมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย  81.pdf
 82)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 629 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 4 82.pdf
 83)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 1570 ลงวันที่ 17 เมษายน 2562 เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) 83.pdf
 84)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 0263 ลงวันที่ 16 มกราคม 2561 เรื่อง แนวทางการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการขยะมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 84.pdf
 85)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 627 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง การขับเคลื่อนนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 85.pdf
 86)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 485 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การพัฒนาและขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 86.pdf
 87)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/ว 698 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทาง : กรณีศึกษากองทุนธนาคารคัดแยกขยะ 87.pdf
 88)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0820.2/ว 1031 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2562 เรื่อง การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย 88.pdf
 89)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2560 89.pdf
 90)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 เรื่อง รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 90.pdf
 91)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1752 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 91.pdf
 92)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0810.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 92.pdf
 93)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 93.pdf
 94)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0444 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 94.pdf
 95)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 0746 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค  95.pdf
 96)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 2061 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย ของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2560 96.pdf
 97)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 4222 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2561 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 97.pdf
 98)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.7/ว 0879 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การยกเลิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) 98.pdf
 99)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 1529 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท. 99.pdf
 100)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1846 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ 100.pdf
 101)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2217 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560 เรื่อง การแก้ไขปัญหาหนี้สาธารณูปโภคค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 101.pdf
 102)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.8/ว 2009 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
 103)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 3675 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติ การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งท้องถิ่น 103.pdf
 104)พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 104.pdf
 105)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.5/ว 4676 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบล และสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล 105.pdf
 106)พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 106.pdf
 107)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550  107.pdf
 108)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.3/ว 462 ลงวันที่ 29 กุมถาพันธ์ 2551 เรื่อง การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 108.pdf
 109)หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 67 ลงวันที่ 9 มกราคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109.pdf
 110)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.3/ว 483 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง การเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 110.pdf
 111)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1003 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2562 เรื่อง การเบิกค่าใช้จ่ายที่ให้ถือว่าเป็นรายจ่าย เมื่อได้รับแจ้งให้ชำระหนี้ 111.pdf
 112)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดใช้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ พ.ศ. 2533  112.pdf
 113)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดใช้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557  113.pdf
 114)พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  114.pdf
 115)พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561  115.pdf
 116)หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 9 ลงวันที่ 22 มกราคม 2557 เรื่อง การจ่ายเงินเบี้ยประกันสังคมของพนักงานจ้าง  116.pdf
 117)หนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.5/ว 81 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 เรื่อง ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 3)  117.pdf
 118)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 4172 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การตั้งงบประมาณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน  118.pdf
 119)ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสมทบกองทุน พ.ศ. 2561  119.pdf
 120)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 080.5/ว 3466 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  120.pdf
 121)หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 2305 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  121.pdf
 122)หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว3886 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  122.pdf

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน