งานวิจัย

รวมงานวิจัย

องค์ประกอบและเค้าโครงงานวิจัย คลิกดาวน์โหลด http://www.youtube.com/watch?v=ArNEFfpGgmg

งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น-300x177งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น/งานสร้างฐานรากสู่สังคมแห่งปัญญา ชมคลิปคลิก

รายงานการวิจัยของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รายงานการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจการให้บริการของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย…นายศิลา นาคคำ  นายช่างโยธา (ชำนาญงาน) สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจและสำรวจถึงข้อเสนอแนะของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  และทำการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้จำนวน 85คนเครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างและเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

การศึกษาข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  จำนวน 52  คน และเพศชาย จำนวน 33  คนส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 42 ปีขึ้นไป

ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง โดยภาพรวมทุกด้านมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56คิดเป็นร้อยละ71.25ด้านเจ้าหน้าที่พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอในอยู่ในระดับมาก ด้านเจ้าหน้าที่ อันดับแรกคือเจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี วางตัวเรียบร้อย อยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 คิดเป็นร้อยละ82.80 อันดับสุดท้าย คือเจ้าหน้าที่สามารถแก้ไข ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ย 3.36  คิดเป็นร้อยละ 67.20

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ การให้บริการอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน มีค่าเฉลี่ย 3.74  คิดเป็นร้อยละ 74.80  อันดับสุดท้ายป้ายสัญลักษณ์บอกทางติดต่อการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.21  คิดเป็นร้อยละ 64.20

ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรก คือ ห้องน้ำที่สะอาดและเพียงพอต่อจำนวนผู้มารับบริการ มีค่าเฉลี่ย 4.53  คิดเป็นร้อยละ 90.60 อันดับสุดท้าย คือ สถานที่ให้บริการที่มีที่นั่งเพียงพอ มีค่าเฉลี่ย 3.53  คิดเป็นร้อยละ 70.60

ด้านข้อมูลข่าวสาร  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือ ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร หลากหลาย มีค่าเฉลี่ย 2.82  คิดเป็นร้อยละ 56.40  อันดับสุดท้ายคือ การแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ หลายช่องทาง มีค่าเฉลี่ย 2.76  คิดเป็นร้อยละ 55.20

ความพึงพอใจการให้บริการของส่วนโยธา อบต.โนนธาตุ ความพึงพอใจการให้บริการของส่วนโยธา อบต.โนนธาตุ นำเสนอ นำเสนอ1 บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5 แบบสอบถาม ปก ประวัติผู้วิจัย

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (2557-2559) ประจำปี 2557 ศึกษาเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ (ด้านโครงสร้างพื้นฐาน) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย…คุณพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รูปแบบหนึ่งที่ ได้ดำเนินงานโดยถือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 , พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537(แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน) และพระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 รวมทั้งกฎหมายส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอื่นๆ อีกหลายฉบับ จึงส่งผลให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองที่สำคัญได้แก่ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข อนามัยและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการลงทุน การพาณิชยกรรม การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการประกอบอาชีพของประชาชน การสังคมสงเคราะห์และการคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส การจัดระเบียบชุมชนและสังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย การบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาอันดีงามของท้องถิ่น การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การปรับปรุงที่อยู่อาศัยและแหล่งเสื่อมโทรม รวมทั้งการส่งเสริมการประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิและเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น
ทั้งนี้การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการบริหารงาน และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบการประเมินผล การปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2557-2559) โดยยึดรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 และแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ แผนชุมชน ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหาร เป็นแนวทางในการจัดทำแผนฯ และที่สำคัญการจัดทำแผนพัฒนาต้องมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งเน้น การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และใช้แผนดังกล่าวเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน ประสานงาน และติดตามประเมินผล ซึ่งจะทำให้ท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (มาตรา 6,9 และ45) ยังได้กำหนดว่าส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ โดยคณะผู้ประเมินอิสระ เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพ ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ สำหรับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategic Planning) 7 ด้าน ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
1.2 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน
1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน
1.5 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการที่ดี
1.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการดำเนินงานตามที่ได้กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้มีประเมินผลการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2557) เพื่อทราบความก้าวหน้า และผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือไม่ สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทย โดยคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำ และแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น อย่างต่อเนื่อง และให้ส่งผลการประเมินไปยังหน่วยติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation Unit) ได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางในการวิเคราะห์ข้อมูลภาพรวมของจังหวัด และทำหน้าที่เป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้า ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่ดีหรือไม่อย่างไรสามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้เพียงใดการดำเนินการตามแผนที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานให้บรรลุผลได้ในทุกช่วงของแผนต่อไปในอนาคตคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ มีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการทำงานของคณะผู้บริหารเพื่อให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ทำหน้าที่เป็นผู้ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2557 เพื่อทราบความก้าวหน้าว่ามีการดำเนินการตามแผนที่วางไว้หรือไม่ และผลการดำเนินงานว่าบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เป็นอย่างไร ประชาชนในท้องถิ่นมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาท้องถิ่นในระยะต่อไป
จากความเป็นมาดังกล่าว จึงเป็นเรื่องที่ผู้ศึกษามีความสนใจ ต้องการศึกษาเพื่อประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. 2557-2559) ประจำปี 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ศึกษาเฉพาะกรณียุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่(โครงสร้างพื้นฐาน) เพื่อทราบว่าเมื่อการดำเนินการตามแผนฯ บรรลุวัตถุประสงค์หรือมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ อ่านรายละเอียดคลิก  1.หน้าปกในและนอกใช้เหมือนกัน  2.ปกก่อนคำนำ  3.คำนำ  4.สารบัญ  5.บทที่ 1 บทนำ  6.บทที่ 2 แนวคิดทฤษฎีฯ  7.บทที่ 3  8.บทที่ 4 ผลการศึกษา  9.บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา  10.ภาคผนวก แบบสัมภาษณ์  11.บรรณานุกรม  12.ประวัติผู้เขียน

รายงานการวิจัย เรื่อง การจัดการความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดย…คุณลำไย ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น โดยการใช้รูปแบบเชิงพรรณนา การสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงานที่ปฏิบัติราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น จำนวน 5 ท่าน
ผลการวิจัยพบว่า
จากการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมถึงหัวหน้าส่วนงาน พบว่า จากปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นจากด้านพฤติกรรมของบุคคล ด้านการสื่อสารไม่ชัดเจน ด้านทรัพยากรและด้านการใช้อำนาจ จากการเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารรวมถึงหัวหน้าส่วนงานสามารถจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นภายในองค์กร โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆได้แก่ การหลีกเลี่ยง การปรองดอง การประนีประนอม การแข่งขันและการร่วมมือ ซึ่งจากการใช้หลักการดังกล่าวในการจัดการความขัดแย้งสามารถแก้ไขจัดการปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม
ที่มาและความสำคัญของปัญหา
นับตั้งแต่ที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 281 – 290 ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญสรุปได้ว่า รัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่รวมทั้งมีอำนาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลประชาชนในท้องถิ่น ท้องถิ่นมีภารกิจที่ต้องตอบสนองต่อประชาชนด้านต่างๆโดยเฉพาะให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน สวัสดิการสังคมและอื่นๆ ในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทยมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบซึ่งประกอบด้วย
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่มีพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัด
2. เทศบาล โดยแบ่งเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร มีพื้นที่ครอบคลุมในพื้นที่ชุมชนเทศบาล
3. องค์การบริหารส่วนตำบล โดยแบ่งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็กซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจัดตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2538 ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 โดยให้กระทรวงมหาดไทย ประกาศยกฐานะสภาตำบลที่มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนติดต่อกัน 3ปีล่วงมาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ 150,000 บาท ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นให้มีอำนาจหน้าที่บริการสาธารณะด้านสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม (อ้างในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น,2547 หน้า 9 )
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2540 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2539 และใช้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในเขตตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดคลิก ปกนอก IS สีเหลืองเข้มอาบมัน  ปกใน IS  คำนำและสารบัญ  บทความวิจัย-ลำใย ประดิษฐ์  บทที่1  บทที่ 2  บทที่ 3  บทที่ 4  บทที่-5-สมบูรณ์-1  บรรณานุกรม  ประเมินผล IS  คำปฏิญาณตน

รายงานการวิจัย เรื่อง กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรณีศึกษาเปรียบเทียบในจังหวัดขอนแก่น โดย…นางเพ็ญนภา ยันต์ชมภู  ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รายงานการศึกษาอิสระนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2555

ปกนอก  ปกใน ปกภาษาอังกฤษ

กิตติกรรมประกาศ

ใบรับรองรายงานการศึกษาอิสระ

บทความ

บทคัดย่อภาษาไทย  บทคัดย่อภาษาอังกฤษ

สารบัญ

สารบัญตาราง

สารบัญภาพ

บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก

แบบสอบถาม

เอกสารอ้างอิง

ประวัติผู้เขียน

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด โดย…นายนพรัตน์ เสริมเหลา (เดิม) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รายงานการวิจัย เรื่อง การประเมินประสิทธิผลโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพอัดเม็ด ของ องค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นรายงานการศึกษาอิสระ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2554

Front (หน้าปก)

Abstract (บทคัดย่อ)

Acknowledgements กิตติกรรมประกาศ)

Table_of_Contents (สารบัญ)

Table_of_Contents(2) (สารบัญตาราง)

Table_of_Contents(3) (สารบัญภาพ)

Chapter_1 (บทที่ 1 บทนำ)

Chapter_2 (บทที่ 2 วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง)

Chapter_3 (บทที่ 3 วิธีการดำเนินการศึกษา)

Chapter_4 (บทที่ 4 ผลการศึกษา)

Chapter_5 (บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายและข้อเสนอแนะ)

References (เอกสารอ้างอิง)

Vitae (ประวัติผู้เขียน) 

 ……………………………………………………………………………..

รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.):กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดย…นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

รายงานการวิจัยเรื่อง บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.):กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากระบวนวิชา PS 796 การค้นคว้าอิสระ  (Independent  study) หลักสูตร ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษานโยบายเชิงกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล และการนำนโยบายไปปฏิบัติ ต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  ของศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และศึกษาสภาพปัญหา อุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อการพัฒนาทักษะการปฏิบัติหน้าที่ของ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน แนวทางในการแก้ไข เพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

คลิกรายละเอียด

รายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

 

ร่างรายงานผลการศึกษาวิจัยเพื่อจัดทำบัญชีรายากรข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9(1) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐ

 

รายงาน ผลการศึกษาและการประเมินผลฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาวิจัย โครงการพัฒนาเครือข่ายการสร้างความเชื่อมั่นด้านข้อมูลข่าวสารและความโปร่ง ใสของหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาชน

 

บท สรุปผู้บริหารโครงการศึกษาวิจัย โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฏหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
รายงาน วิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาเครือข่ายการตรวจแนะนำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อขยายผลเป็นคณะผู้ตรวจประเมินหน่วยงานภาครัฐและคณะผู้ตรวจประจำจังหวัด

 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาระบบและการส่งเสริมความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

 

บทสรุปผู้บริหาร รายงานผลการศึกษาและการประเมินผลฉบับสมบูรณ์
รายงาน การศึกษาฉบับสมบูรณ์ เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้าง ความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ
เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสารของราชการภายใต้โครงการพัฒนาระบบและการเสริมสร้างความเชื่อมั่นด้านความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ

รายงาน การวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาวิทยากรเครือข่ายภาคประชาชนในรูปแบบ อาสาสมัคร สขร. ชุมชน เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน