แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561-2565

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ดาวน์โหลดเอกสสาร

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้การพัฒนาการกระจายอำนาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  กำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งได้กำหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2561  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น

คลิก!!! แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2561-2565 (1)

คลิก!!! แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2561-2565 (2)

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (พ.ศ.2561-2565) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 264/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 265/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 266/2561 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน