การเจาะน้ำบาดาลของ อปท.

การเจาะน้ำบาดาลของ อปท.

การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนและการจัดทำคู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล จำนวน 4 คู่มือ อ่านรายละเอียด คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล (รวมเล่ม)   ดาวน์โหลดเอกสาร 

คู่มือสำหรับผู้มีบ่อน้ำบาดาล

การแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล กรณีไม่เสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา (N)

การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (N)

การขอรับใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (N)

การเลิกใช้น้ำบาดาล (N)

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล2ขอเชิญชวนประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ผู้ประสงค์ที่จะทำการเจาะน้ำบาดาล หรือใช้น้ำบาดาล ดำเนินการให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาลนั้น สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร 02-666-7000 เว็บไซต์ http://www.dgr.go.th/th/intro

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทร 02 666 7000 โทรสาร 02 666 7055 อีเมล์: webmaster@dgr.mail.go.th Call Center 1310 กด 4

การเจาะและใช้น้ำบาดาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0014.4/ว 4791 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4230 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การออกใบอนุญาตเจาะบ่อน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค คลิกดาวน์โหลด

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4047 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 เรื่อง จัดส่งข้อมูลบัญชีรายละเอียดการถ่ายโอนบ่อน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) และเร่งรัดการจัดทำข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น

วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการศึกษา วิเคราะห์ และติดตามประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจน้ำบาดาลของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ จังหวัดขอนแก่น  ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมหน้าเมือง (ชั้น 3) โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมที่สำคัญ

1.บรรยายหัวข้อแนวนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล กฎระเบียบ ขั้นตอนการอนุญาตเจาะน้ำบาดาล การจัดเก็บค่าใช้น้ำบาดาลในปัจจุบัน

2.ชี้แจงรายละเอียดโครงการและถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการถ่ายโอนภารกิจด้านน้ำบาดาล

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)

หน้าผลลัพธ์ » 1 | 2 |  3 |


(9) กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล และหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเรียกเก็บค่าอนุรักษ์น้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 (05/03/2560)
(1) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
(2) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาตการออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่2) พ.ศ. 2552
(3) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับคำขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต และการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552
(4) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการแบ่งจ่ายเงินสินบนรางวัลและเงินค่าใช้จ่ายจากเงินค่าปรับทางอาญา พ.ศ. 2553

หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |


(21) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 (04/06/2562)
(22) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 (04/06/2562)
(23) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตรวจสอบสถานที่เพื่อประกอบการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 (04/06/2562)
(24) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ พ.ศ. 2562 (04/06/2562)
(25) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2562 (04/06/2562)
(10) กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (05/03/2560)
(11) กฎกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 (05/03/2560)
(12) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอนใบอนุญาต และการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 (05/03/2560)
(13) ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 (05/03/2560)
(14) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบพิมพ์รายงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 (05/03/2560)

กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |


(15) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557 (05/03/2560)
(16) แก้คำผิด … ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไขใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556 (05/03/2560)
(17) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบการขึ้นทะเบียนการใช้น้ำบาดาลเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (05/03/2560)
(18) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (05/03/2560)
(19) กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทการใช้น้ำบาดาล พ.ศ. 2559 (05/03/2560)
(20) ระเบียบกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาออกใบอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2560 (05/03/2560)
(5) ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล ผู้ควบคุม รับผิดชอบในการเจาะน้ำบาดาลและการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 (05/03/2560)
(6) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดเขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 (05/03/2560)
(7) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการพิจารณาโครงการของสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับ การช่วยเหลือ และอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล พ.ศ. 2555 (05/03/2560)
(8) กฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 (05/03/2560)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน