ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติตำบล

หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นใช้บังคับ  แต่มิได้ส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แล้วมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบลฯ  เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ…สรุปได้ว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถที่จะนำมาใช้บังคับได้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน