ข้อบัญญัติตำบล

ข้อบัญญัติตำบล (ที่ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ)

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่อง การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา อ่านรายละเอียด

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา

การวางแบบเอกสารแนบท้าย ราชกิจจานุเบกษา

หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับ/ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

กรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตราข้อบัญญัติตำบลขึ้นใช้บังคับ  แต่มิได้ส่งไปลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา แล้วมีการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อบัญญัติตำบลฯ  เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ…สรุปได้ว่า ข้อบัญญัติดังกล่าวไม่สามารถที่จะนำมาใช้บังคับได้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน