รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2563

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รอบ 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2562-31 มีนาคม พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562

ส่งงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82702/ว 549 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82702/102 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2562 อ่านรายละเอียด ส่งรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2561 

รายงานผลการดำเนินงาน รายงานรายรับ-รายงานรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-plan) คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เรื่อง  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ  สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (e-plan) คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการติดตามประเมินผลแผนรอบครึ่งปีแรก ตุลาคม 2560-มีนาคม 2561 (รอบ 6 เดือน) คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560

ส่งงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 (แก้ไข) ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82702/57 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560 โดย กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ขนาดไฟล์ 30.5 MB (32,030,720 bytes) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………….

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2559

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2559 ขนาดไฟล์ 28.4 MB (29,798,400 bytes) คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………….

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ขนาดไฟล์ 4.77 MB (5,009,408 bytes) คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

……………………………………………………………………………………..

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2557

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ที่ ขก 82702/ว 595 ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เรื่อง งบการเงินประจำปีงบประมาณ 2557 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2556

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2556 เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………..

งบการเงิน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ.2555 เรื่อง การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณ ประจำปี 2555/งบทดลอง (หลังปิดบัญชี) ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2555 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………….

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

การรายงานงบการเงินกองทุนประจำปี (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.)

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561 (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) ตามหนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701(สปสช.)/23 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานงบการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน สตง.) ประจำปีงบประมาณ 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน