รายงานผลรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2562

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน