รายงานผลรายไตรมาส

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานไตรมาสที่ 1 ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานไตรมาสที่ 2 ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563 รายงานไตรมาสที่ 3 ปี 2563

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563……………

ปีงบประมาณ 2562

ส่งงบการเงินองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82702/ว 549 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานไตรมาส 1 ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานไตรมาส 2 ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานไตรมาส 3 ปี 2562

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายงานไตรมาส 4 ปี 2562

……………………………………………………………………………………

รายงานการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ตามหนังสือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701(สปสช.)/19 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายงานการรับจ่ายและเงินคงเหลือกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………………..

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2561

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

ปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน