แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2561-2563

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  อ่านรายละเอียดคลิก…

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(1)

-แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(2)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ขนาดไฟล์ 40.1 MB (42,131,456 bytes) คลิกดาวน์โหลด

ข้อบังคับ ก.พ.ว่าด้วยจรรยาบรรของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2537 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………………..

โครงสร้างหน่วยงาน

123456789………………………………………………………………………..

อำนาจหน้าที่

1133พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน