กองช่าง/ข้อมูลก่อสร้าง

ข้อมูลก่อสร้าง/กองช่าง

ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คลิก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1465516926321146551697530114655516622411465516926321

กราฟเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีต อายุ 28 วัน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลแผนที่/ถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555

1.มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.)

2.วิธีปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติ 01

วิธีปฏิบัติ 02

วิธีปฏิบัติ 03

วิธีปฏิบัติ 04

วิธีปฏิบัติ 05

วิธีปฏิบัติ 06

วิธีปฏิบัติ 07

วิธีปฏิบัติ 08

วิธีปฏิบัติ 09

3.งานอาคาร

ค่าวัสดุมวลรวม

ค่าวัสดุมวลรวม

อาคาร 01

อาคาร 02

อาคาร 03

อาคาร 04

อาคาร 05

อาคาร 06

อาคาร 07

4.งานทาง

ทาง 01

ทาง 02

ทาง 03

ทาง 04

ทาง 05

ทาง 06

ทาง 07

5.งานชลประทาน

ชลประทาน 01

 ชลประทาน 02

ชลประทาน 03

ชลประทาน 04

แผนที่จุดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 คลิกรายละเอียด 

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประจำปีงบประมาณ 2554

12346789101111141415 11

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน