กองช่าง/ข้อมูลก่อสร้าง

ข้อมูลก่อสร้าง/กองช่าง

บันทึกข้อความ ที่ ขก 82703/7 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร 

ข้อมูลการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2562 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

บัญชีรายชื่อและลำดับที่ของ อปท.รายจังหวัด กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คลิกดาวน์โหลด

ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด แบบการลงทะเบียนเปป็นทางหลวงท้องถิ่น (แบบ ทถ.2)

520190426_11174220190426_11055420190426_11060020190426_110613คณะกรรมการจาก ปปช.จังหวัดขอนแก่น ตรวจติดตามการดำเนินงานโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562

1231

แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24405 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คลิกดาวน์โหลด

บัญชีรายชื่อและลำดับที่ของ อปท.รายจังหวัด กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม คลิกดาวน์โหลด

ขอลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ปี 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คลิก สนามแม่เหล็กไฟฟ้า

1465516926321146551697530114655516622411465516926321

กราฟเปรียบเทียบกำลังอัดคอนกรีต อายุ 28 วัน อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลแผนที่/ถนน ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2555

1.มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี (มติ ครม.)

2.วิธีปฏิบัติ

วิธีปฏิบัติ 01  วิธีปฏิบัติ 02  วิธีปฏิบัติ 03  วิธีปฏิบัติ 04  วิธีปฏิบัติ 05  วิธีปฏิบัติ 06  วิธีปฏิบัติ 07  วิธีปฏิบัติ 08  วิธีปฏิบัติ 09

3.งานอาคาร

ค่าวัสดุมวลรวม  ค่าวัสดุมวลรวม  อาคาร 01  อาคาร 02  อาคาร 03  อาคาร 04  อาคาร 05  อาคาร 06  อาคาร 07

4.งานทาง

ทาง 01  ทาง 02  ทาง 03  ทาง 04  ทาง 05  ทาง 06  ทาง 07

5.งานชลประทาน

ชลประทาน 01  ชลประทาน 02  ชลประทาน 03  ชลประทาน 04

แผนที่จุดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 คลิกรายละเอียด 

โครงการก่อสร้างสะพานไม้ บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประจำปีงบประมาณ 2554

12346789101111141415 11

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน