การควบคุมภายใน

การควบคุมภายใน อบต.โนนธาตุ

ส่งรายงานควบคุมภายในแผนตรวจสอบภายในและแผนควบคุมภายใน ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701/464 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ 6 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แผนตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ระบบและแผนการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2562 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง คลิกดาวน์โหลด

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน