คุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

111

หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0605/ว 374 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลแบบประเมิน

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,9,11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โอนมอบระบบประปาชนบท รพช.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0025/ว 6943 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2545 คลิกดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการประปาชนบท รพช.จังหวัดขอนแก่นที่โอนมอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

ประปา หมู่ที่ 2_0001ประปา หมู่ที่ 2_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ประปา หมู่ที่ 3_0001ประปา หมู่ที่ 3_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ประปา หมู่ที่ 4_0001ประปา หมู่ที่ 4_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ประปา หมู่ที่ 5_0001ประปา หมู่ที่ 5_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ประปา หมู่ที่ 6_0001ประปา หมู่ที่ 6_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประปา หมู่ที่ 10_0001ประปา หมู่ที่ 10_0002

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน