ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11

ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11

ข้อมูลจุดติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน/แหล่งน้ำ/แหล่งน้ำสำรอง หมู่ที่ 1-11 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561)

บ้านกอก หมู่ที่ 1

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากสระบัวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยกุดโด

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

IMG_20150529_135459IMG_20150529_135459_1

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองสำโรงทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : หนองแสง

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองซองแมวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยตาหยั่ง

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

1234 -เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากกุดโพงโพดทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยเซ

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1234

-เป็นระบบประปาบาดาลทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยกุดโด

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากลำห้วยกุดโดทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :    –

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองตะเกียดทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 9)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยแอก

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองครกทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 11)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยน้อย

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองตะเกียดทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 7)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยแอก

บ้านชาด หมู่ที่ 10

IMG_8145IMG_8146IMG_8148IMG_8150

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองยาวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :  หนองเม็ก

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองครกทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :  –

หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

111

หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0605/ว 374 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลแบบประเมิน

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,9,11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โอนมอบระบบประปาชนบท รพช.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0025/ว 6943 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2545 คลิกดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการประปาชนบท รพช.จังหวัดขอนแก่นที่โอนมอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

ประปา หมู่ที่ 2_0001ประปา หมู่ที่ 2_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ประปา หมู่ที่ 3_0001ประปา หมู่ที่ 3_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ประปา หมู่ที่ 4_0001ประปา หมู่ที่ 4_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ประปา หมู่ที่ 5_0001ประปา หมู่ที่ 5_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ประปา หมู่ที่ 6_0001ประปา หมู่ที่ 6_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประปา หมู่ที่ 10_0001ประปา หมู่ที่ 10_0002

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน