ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11

reddown | Neo Hair Lotionระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11

บันทึกการส่งมอบ-รับมอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ หรือโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แ่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขุดลอกเลิงบักดึ่ง บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร 

การทดสอบคุณภาพน้ำ

การลดค่าบริการทดสอบคุณภาพน้ำสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4072 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1,2,6,7,11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2562 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,9,11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 

โอนมอบระบบประปาชนบท รพช.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0025/ว 6943 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2545 คลิกดาวน์โหลด

ข้อมูลจุดติดตั้งระบบประปาหมู่บ้าน/แหล่งน้ำ/แหล่งน้ำสำรอง หมู่ที่ 1-11 (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2561)

บ้านกอก หมู่ที่ 1

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากสระบัวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยกุดโด

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

IMG_20150529_135459IMG_20150529_135459_1

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองสำโรงทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : หนองแสง

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองซองแมวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยตาหยั่ง

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

1234 -เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากกุดโพงโพดทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยเซ

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

1234

-เป็นระบบประปาบาดาลทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยกุดโด

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากลำห้วยกุดโดทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :    –

บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองตะเกียดทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 9)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยแอก

บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองครกทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 11)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยน้อย

บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองตะเกียดทำการผลิตประปา (ใช้ร่วมกับ หมู่ที่ 7)

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง : ลำห้วยแอก

บ้านชาด หมู่ที่ 10

IMG_8145IMG_8146IMG_8148IMG_8150

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองยาวทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :  หนองเม็ก

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

1234

-เป็นระบบประปาผิวดิน ใช้น้ำจากหนองครกทำการผลิตประปา

-พิกัดจุดติดตั้ง…………………..

-แหล่งน้ำสำรอง :  –

หลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

111

บันทึกข้อความ ที่ ขก 82703/7 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ดาวน์โหลดเอกสาร 

หนังสือกรมทรัพยากรน้ำ ที่ ทส 0605/ว 374 ลงวันที่ 26 กันยายน 2561 เรื่อง ขอส่งหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

แบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำบาดาล)

โปรแกรมประมวลผลแบบประเมินคุณภาพระบบประปาหมู่บ้าน(ใช้แหล่งน้ำผิวดิน)

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการประมวลผลแบบประเมิน

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การทดสอบคุณภาพน้ำ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4,9,11 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โอนมอบระบบประปาชนบท รพช.ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0025/ว 6943 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2545 คลิกดาวน์โหลด

รายละเอียดโครงการประปาชนบท รพช.จังหวัดขอนแก่นที่โอนมอบให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ 

บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2

ประปา หมู่ที่ 2_0001ประปา หมู่ที่ 2_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสว่าง หมู่ที่ 3

ประปา หมู่ที่ 3_0001ประปา หมู่ที่ 3_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านสำราญ หมู่ที่ 4

ประปา หมู่ที่ 4_0001ประปา หมู่ที่ 4_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5

ประปา หมู่ที่ 5_0001ประปา หมู่ที่ 5_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6

ประปา หมู่ที่ 6_0001ประปา หมู่ที่ 6_0002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านชาด หมู่ที่ 10

ประปา หมู่ที่ 10_0001ประปา หมู่ที่ 10_0002

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน