ประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

รวมพลังประหยัดพลังงาน อบต.โนนธาตุ

รวมพลังประหยัดพลังงาน อบต.โนนธาตุ1

มาตรการประหยัดพลังงานรวมพลังหารสอง2

123

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายงานผลกการปฏิบัติของคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 338/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน