ประหยัดพลังงาน

มาตรการประหยัดพลังงาน

คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ คู่มือขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงาน  ดาวน์โหลดเอกสาร

การลงทะเบียนเป็นผู้ดูแลระบบ (Admin) ของหน่วยงานเพื่อยื่นข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร

รวมพลังประหยัดพลังงาน อบต.โนนธาตุ

รวมพลังประหยัดพลังงาน อบต.โนนธาตุ1

มาตรการประหยัดพลังงานรวมพลังหารสอง2

123ขอความร่วมมือประหยัดน้ำและไฟฟ้า  ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 1018/ว 4347 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความร่วมมือประหยัดน้ำและไฟฟ้า1

มาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

โครงการลดการใช้พลังงานในภาคราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

รายงานผลกการปฏิบัติของคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง มาตรการแนวทางปฏิบัติเพื่อลดการใช้พลังงาน คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 338/2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน