บรรจุแต่งตั้งโอนย้าย

บรรจุแต่งตั้งโอนย้าย

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ1นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ20181106_12365755561วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 โรงเรียนบ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ได้กำหนดจัดพิธีการต้อนรับ นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองยาง ได้รับคำสั่งจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่นเขต 3 ให้ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ ขอขอบคุณ นางวราพร สาระผล ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ และอาจารย์ทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ยินดีต้อนรับนักวิชาการศึกษา

ยินดีด้วยครับ_๑๘๐๒๐๑_0006หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.2/ว 2952 ลงวันที่ 31 มกราคม 2561 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ และส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่  (แจ้งบรรจุแต่งตั้ง นางสาวรัตนาภรณ์ คำดี ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น 1 กุมภาพันธ์ 2561) คลิกดาวน์โหลด

กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2509 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รวบรวมประกาศการบริหารงานบุคคล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (14 พฤศจิกายน 2560) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0809/ว 9 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คลิกดาวน์โหลด

ประดับขีดการเลื่อนระดับ จพง.ป้องกันฯ

1234

ประดับขีดการเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 ของ จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 4 ให้ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับ 5  ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2558 เป็นต้นไป อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โอนย้ายรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

123วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2556 นายวีระศักดิ์ ชิดนอก รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  (นักบริหารงาน อบต.7) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้โอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ  (นักบริหารงาน อบต.7) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อ  อำเภอชานุมาน  จังหวัดอำนาจเจริญ  และในวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2556 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเพื่อรร่วมงาน ได้ร่วมแสดงความยินดี และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ด้วย

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2556 นายภูมินทร์  วงศ์หมากเห็บ  ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุ 3  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้โอน(ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 3 สังกัด ส่วนการคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม  อำเภอพุนพิน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เลี้ยงต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ 

ส.อ.เกรียงศักดิ์นางสวาสดิ์IMG_1435IMG_1429วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2556 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เลี้ยงต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  คือ สิบเอกเกรียงศักดิ์ สุทำมา ตำแหน่ง บุคลากร 5 ซึ่งโอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย และ นางสวาสดิ์ มุกธระโกษา ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 4 โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลตำบลนาคำ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วย ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด

เลี้ยงต้อนรับเจ้าหน้าที่ธุรการ 

รูปภาพ2รูปภาพ3วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เลี้ยงต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  คือ นางจิระภา  โชคชัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ  ระดับ 2  สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นางจิระภา โชคชัย เดิม ดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการระดับปฏิบัติงาน ระดับ 2 (เลขที่ตำแหน่ง 61) สังกัด กลุ่มงานบริหารทั่วไป สำนักงานประธานสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอขอบคุณ ท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าปอ และเพื่อนข้าราชการที่เดินทางมาส่งในครั้งนี้ด้วย  

เลี้ยงต้อนรับหัวหน้าสำนักปลัดฯ

ลำใยวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้เลี้ยงต้อนรับข้าราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่  คือ นางลำใย ประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดฯ (นักบริหารงานทั่วไป 6) สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นางลำใย ประดิษฐ์ เดิม ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะนโยบายและแผน ระดับ 6ว สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลคึมชาด อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

พิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงส่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงส่ง นางสาวเฌอเอม มูลเทพ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนคำบลโนนธาตุ ที่จะโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหันโจด ซึ่งมี ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด  

 ด้วยรักและผูกพัน (25.1 MB)คลิกดาวน์โหลด 

เลี้ยงต้อนรับครูผู้ดูแลเด็ก

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2554 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เลี้ยงต้อนรับ คุณปุณยนุช สิงห์ทอง และ คุณเบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน  ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในโอกาสที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ ณ อาคารประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ โดยมี คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะครูโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนโนนธาตุ และญาติพี่น้อง  เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย คลิกรายละเอียด 

พิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงส่งหัวหน้าสำนักปลัด

เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2553 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญและเลี้ยงส่ง นายนพรัตน์ เสริมเหลาตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนคำบลโนนธาตุ ที่จะโอน (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมี ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อนๆ และพี่น้องในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย (10.2 MB)คลิกรายละเอียด

เลี้ยงส่ง นางสาวสุวรรณี โคตรทอง (น้องออย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้ทำการเลี้ยงส่ง นางสาวสุวรรณี โคตรทอง (น้องออย) ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 2 ที่จะโอน (ย้าย)ไปดำรงตำแหน่ง ที่เทศบาลตำบลโนนหัน อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีการจัดงานอย่างเรียบง่าย เป็นกันเอง  มีผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย (2.57 MB) ด้วยรักและผูกพัน (ออย) 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน