กองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ (1)

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2562

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด 1ภาพการประชุม ครั้งที่ 1 ปี 2562

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.25ุ62 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2561

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลดตรวจเยี่ยม/ดูงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด 1แผนการเงิน/แผนงานโครงการ ปีงบประมาณ 2562

ขอเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

1245บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

-แผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2560

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 4/2560 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 3/2560 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2559

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลดแผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2560

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2558

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 2/2558 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

……………………………………………………………………………………..

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2557

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  4/2557 วันที่ 26 กันยายน พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  3/2557 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  2/2557 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2557 ครั้งที่  1/2557 วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2556

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  4/2556 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  3/2556 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2556 คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  2/2556 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่  1/2556 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

…………………………………………………………………………………….

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2555

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  6/2555 วันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  5/2555 วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  4/2555 วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่  3/2555 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

……………………………………………………………………………………

บันทึกการประชุมกองทุน ประจำปีงบประมาณ 2554

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 2/2554 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 1  คลิกรายละเอียด 2

บันทึก การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ประจำปีงบประมาณ 2554 ครั้งที่ 1/2554 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 1  คลิกรายละเอียด 2

คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ 1160/2555 

คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค 539/2554 

คำสั่งสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่ ค 027/2552 

แจ้งยกระดับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เป็นศูนย์เรียนรู้ 

บันทึกข้อตกลงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  

ตอบรับเข้าร่วมจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ 

ใบสมัครขอเข้าร่วมโครงการจัดตั้งระบบหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ 

แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตุ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ประเมินตนเอง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2555)คลิกรายละเอียด  

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555

การสร้างศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ-การเตรียมทีมวิทยากร…คลิก 

วันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2555 ศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555 วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. เพื่อร่วมกันพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นของอำเภอหนองสองห้อง ให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์
  2. เพื่อให้กองทุนที่มีผลการดำเนินงานดี มีโอกาสถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับกองทุนอื่นๆ
  3. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
  4. เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินงานสาธารณสุขชุมชน อย่างต่อเนื่อง

งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้  ได้จาก งบสนับสนุนของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนละ 2,000 บาท จำนวน 6 กองทุน เป็นเงิน 12,000 บาท  ผู้เข้ารับการอบรม ในครั้งนี้    ประกอบด้วย คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง,  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด,  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็กและ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ จำนวน 90 คน ขอขอบคุณทีมวิทยากร และผู้มีส่วนร่วมทุกท่าน ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555

ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

…………………………………………………………………….

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2555 (รพ.สต.โนนแต้)

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2555 (รพ.สต.โนนธาตุ)

เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต./เทศบาล คลิกดาวน์โหลด

การสร้างศูนย์เรียนร้กองทุนหลักประกันสุขภาพคลิก concept_Kkn23Jan2012P 

รวมบทเรียนกองทนหลักประกันสุขภาพคลิก รวมบทเรียนKkn23Jan2012P 

……………………………………………………………………………..

หลักเกณฑ์การสมทบเงินเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ (เอกสารที่เกี่ยวข้อง)

1. ประกาศคณะกรรมการกลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินงานและบริหารจัดการกองทนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2552 ข้อ 6 (คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 59-64) คลิกดาวน์โหลด

2. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ 0891.3/ว 2199 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2552 เรื่อง การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 89-90)คลิกดาวน์โหลด 

3. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1110 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพิ้นที่ (คู่มือปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ หน้า 83-85) คลิกดาวน์โหลด

 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนธาตุ โดย นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ ประธานกองทุนฯ นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนฯ คณะกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุม เพื่อวางแผนในการดำเนินงานตามโครงการประกวดหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโ­ดยวิธีทางชีวภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 51,400 บาท โดยมี นายนิมิตร จำนงค์ศรี นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โรงพยาบาลหนองสองห้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 

โครงการประกวดหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

โครงการประกวดหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1

โครงการประกวดหมู่บ้านป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยวิธีทางชีวภาพแบบชุมชนมีส่วนร่วม กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2

สรุปสถานการโรคติดต่อ ปี 54 

เกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย-ปี-2555 

การนิเทศติดตามความก้าวหน้าธนาคารปลาใน ร.พ. 

 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ  ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ทำพิธีเปิดโครงการสนับสนุนการจัดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 15,000 บาท

 โครงการสนับสนุนการจัดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 1 

โครงการสนับสนุนการจัดมุมส่งเสริมพัฒนาการเด็กในหน่วยบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนแต้ ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 2 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 นายสุชัย บุตรสาระ นายอำเภอหนองสองห้อง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังอันตรายที่เกิดจากผลิตภัณฑ์อาหาร และยาแก่ผู้ประกอบการร้านค้า ร้านขายของชำและแกนนำในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2555 งบประมาณ 17,680 บาท (ขนาดไฟล์ 1.56 MB) ชมภาพคลิกดาวน์โหลด 

 ตรวจสอบรายชื่อกองทุน135แห่งและวงเงินที่ได้รับจัดสรรปี55ครั้งที่ 3 (กองทุนที่อนุมัติแผนปี55และบันทึกโครงการลงในโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนแล้ว) สปสช.เขต๗ ขอนแก่น แจ้งรายชื่อกองทุน 135 แห่ง (จัดสรรครั้งที่3) ที่ได้รับจัดสรรเงินให้กองทุน ส่วนกองทุนที่อนุมัติแผนในเดือนมกราคม 2555 และบันทึกแผนลงในเมนู 2.1 โปรแกรมบริหารจัดการกองทุน เขตจะแจ้งวงเงินจัดสรรทุกวันที่ 10,20,30 ของเดือน (ตารางการโอนเงินกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับอำเภอ (อปสอ.) ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า โรงพยาบาลหนองสองห้อง โดยมี นายแพทย์เกษม ภัทรฤทธิกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหนองสองห้อง เป็นประธานในการประชุม นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ/เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย มีเรื่องที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้.-

 การประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ ปี 2555 (อปสอ.1-55 noom)

เกณฑ์การให้คะแนนหมู่บ้านปลอดลูกน้ำยุงลาย ปี 2555

ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการดูแลผู้ป่วยอัมพฤกษ์

นำเสนอสรุปนวัตกรรมกองทุนที่ประชุม อปสอ.

วัยรุ่นกับการตั้งครรภ์ (situation_teenage)

เว็บไซต์ “เพื่อนใจวัยใส” www.teenza.net

สรุปสถานการโรคติดต่อ ปี 2554

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 2/2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ครั้งที่ 1/2555 คลิกรายละเอียด 

บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ครั้งที่ 1-2 ปี 2554 คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นตำบลโนนธาตุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คลิกรายละเอียด 

ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2553 คลิกรายละเอียด 

การจัดงานเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

พฤศจิกายน 18th, 2011 ปลัด อบต.

สรุปโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2554 ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง โดยมีกองทุนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 13 กองทุน ซึ่งมีการจัดบูทและการประกวดกิจกรรมของงานกองทุนสุขภาพ ระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ดังต่อไปนี้ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกดาวน์โหลด 

ด้วยสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองสองห้อง โรงพยาบาลหนองสองห้อง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพ ในอำเภอหนองสองห้องจำนวน 13 กองทุนได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมกองทุนสุขภาพระดับพื้นที่ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2555 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้องโดยมี การแสดงนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ และกิจกรรมประกวดการออกกำลังกายของกองทุน 13 กองทุน ในส่วนของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้ร่วมกันจัดนิทรรศการนวัตกรรมสุขภาพของกองทุน โดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ  เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพสต.) ทั้ง 2 แห่ง อสม. เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับเกียรติบัตรที่แสดงว่า เป็นกองทุนระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปี 2554 ระดับเกรด A+ ผลการประกวดกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุได้รับรางวัลชมเชยในการนำเสนอนวัตกรรมกองทุน  ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดการออกกำลังกาย   และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากการประกวดนวัตกรรมเพื่อดูแลสุขภาพในชุมชน ประจำปี 2555  ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

-การมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปี 2554 ระดับเกรด A+ และพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้มหกรรมนวัตกรรมโดยนายธวัชชัย รอดงาม นายอำเภอหนองสองห้อง ประธานในพิธี ชมคลิปคลิกดาวน์โหลดชมคลิปทั้งหมดคลิก 

-การนำเสนอนวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ/นวัตกรรม อสม. ต่อคณะกรรมการและผู้ที่เข้าเยี่ยมชมชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

-เบื้องหลังแห่งความสำเร็จ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ร่วมกันจัดบูธ เพื่อจัดแสดงผลงานและนวัตกรรมซึ่งมี 3 รายการ คือ ห่วงเสียบหลัก สะพานโค้งบริหารหัวไหล่ และบาร์คู่นวดฝ่าเท้า ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก

-การประกวดมหกรรมการออกกำลังกายของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้รับรางวัลชมเชยชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

-การประกาศผลการแข่งขันและการมอบรางวัลสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพที่เข้าประกวด ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด ชมคลิปทั้งหมดคลิก 

………………………………………………………………………………………………………………

-การประชุมติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานกองทุนพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 19กันยายน พ.ศ.2554 เวลา 08.30-16.30น.ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านไผ่ (ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร)อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ เลขานุการกองทุนเข้าร่วมประชุม ขอขอบคุณ คุณดุสิต ศรีโคตร สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7ขอนแก่น ผู้ให้ข้อมูล 

-วีดีทัศน์กองทุนเพื่อสุขภาวะของชุมชน เรียนรู้การพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน, กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด และกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนช้าง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 

รวมบทเรียนกองทุนตำบล_Nkm

กองทุนตำบลศูนย์เรียนรู้ 

แจ้งกองทุนสรรหากรรมการ55Kkn

ทิศทางการพัฒนากองทุนตำบล8Aug2011

ทิศทางการพัฒนากองทุนตำบล8Aug2011Pop

แนวทางการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

รวมบทเรียนกองทุนตำบล_Nkm

เอกสารหารือกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ-111

 กรณีที่1-ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

กรณีที่2-ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 กรณีที่3-หนังสือที่มท.0891.3ว.1110 

กรณีที่4-หนังสือที่มท.0891.3ว.2199 

กรณีที่5-โครงการตรวจสุขภาพประชาชนเคลื่อนที่โดยบริษัทเอกชน 

 กรณีที่6-การจัดจ้างลูกจ้างในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ 

กรณีที่7-การคืนงบประมาณสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่  

กรณีที่8-การใช้เงินกองทุนข้ามปีงบประมาณ 

กรณีที่9-ตอบข้อทักท้วงการสมทบงบประมาณเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กรณีที่10-การเสนอโครงการโดยบริษัทเอกชน    

กรณีที่11-การจัดซื้อชุดของขวัญ,การซื้อแว่นตา  

 กรณีที่12-การจ้างพนักงานเก็บขยะ,การมอบทุนการศึกษา 

กรณีที่13-คุณสมบัติกรรมการ,การจัดซื้อครุภัณฑ์ล้อเข็นและเครื่องพยุงเดิน 

 กรณีที่14-การก่อสร้างสนามกีฬา,โครงการตรวจวัดสายตาประกอบแว่น 

กรณีที่15-การออกระเบียบกองทุน,ค่าใช้จ่ายการออกตรวจสุขภาพ,การปรับปรุงห้องอบสมุนไพร 

กรณีที่16-การจัดซื้อเครื่องขับธาตุเหล็กที่ใช้กับผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมีย 

กรณีที่17-การเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการเยี่ยมบ้านให้แก่พยาบาลหรือลูกจ้างสังกัดเทศบาล 

กรณีที่18-โครงการสวนสุขภาพในโรงเรียน 

กรณีที่19-ค่าตอบแทนคนทำบัญชี,การจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีที่20-การรับเบี้ยประชุมของผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ  

กรณีที่21-การจ่ายเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ 

 กรณีที่22-แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน,การเก็บรักษาเงิน,และการบันทึกบัญชี 

กรณีที่23-การทำหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารกองทุนกรณียกฐานะจากอบต.เป็นเทศบาล 

กรณีที่24-การขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนในกรณีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล 

กรณีที่25-การสั่งจ่ายเงินให้ศูนย์บริการสาธารณสุขหรือคลินิกชุมชนอบอุ่น 

 กรณีที่26-การจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควันกำจัดยุง 

กรณีที่27-หารือการนำเงินเข้ากองคลังก่อนการใช้จ่ายและการจัดซื้อบริการ 

กรณีที่28-การจัดซื้อยา,การจ่ายค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย,โรงพยาบาล 

 กรณีที่29-การจ่ายค่าตอบแทน,ค่าครองชีพลูกจ้างกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กรณีที่30-การจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการที่เข้าประชุม 

กรณีที่31-การขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานนอกพื้นที่ 

กรณีที่32-การขอรับเงินอุดหนุนตามภารกิจการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในชุมชนของอสม 

 กรณีที่33-การจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน20,000บาท 

กรณีที่34-คำชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10เรื่องการบริหารจัดการกองทุน 

 

กรณีที่35-คำชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่10 

กรณีที่36-อบต.ขอรับงบประมาณจัดทำโครงการที่เป็นตามภารกิจของหน่วยบริการสาธารณสุข 

กรณีที่37-คำชี้แจงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเรื่องการเบิกจ่ายงบประมาณ 

กรณีที่38-การจ่ายเงินให้บุคลากรทางการแพทย์ 

กรณีที่39-การนำเงินกองทุนไปเป็นเงินรับฝากนอกงบประมาณ,การให้ประชาชนร่วมจ่าย 

กรณีที่40-การคิดงบประมาณหมวดบริหารจัดการร้อยละ10 

กรณีที่41-การจ่ายเงินให้หน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ 

กรณีที่42-กรณีการบอกเลิกการเข้าร่วมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

กรณีที่43-การจ้างพนักงานชั่วคราว 

กรณีที่44-โครงการแข่งขัน-เดิน-วิ่ง 

กรณีที่45-การจัดซื้อคุรุภัณฑ์,การจัดซื้อเครื่องเสียง 

กรณีที่46-การใช้เงินข้ามปี,การจ่ายเงินบริหารจัดการย้อนหลัง 

กรณีที่47-การสนับสนุนงบประมาณให้สถานีอนามัย,การจัดซื้อเสื้อ 

กรณีที่48-การจัดซื้อชุดของขวัญเด็กแรกเกิด 

กรณีที่49-การแข่งขัน-เดิน-วิ่ง 

กรณีที่50-การใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพให้เป็นทุนการศึกษา 

กรณีที่51-การจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 

กรณีที่52-โครงการสามล้อเยี่ยมบ้าน 

กรณีที่53-การจ่ายค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการและวันหยุด,การจ้างพนักงานทำความสะอาด 

กรณีที่54-กรณีจัดซื้อเครื่องเสียงประกอบการออกกำลังกาย 

กรณีที่55-การปรับปรุงสถานที่-จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 

กรณีที่56-การจ่ายค่าตอบแทนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานให้กองทุน 

กรณีที่57-จำนวนประชากรเพื่อใช้ในการโอนงบประมาณกองทุน 

กรณีที่58-จำนวนประชากรเพื่อใช้ในการโอนงบประมาณกองทุน 

กรณีที่59-จำนวนประชากรเพื่อใช้ในการโอนงบประมาณกองทุน 

กรณีที่60-การใช้เงินประเภทที่4ข้ามปีงบประมาณ 

กรณีที่61-กรณีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการ 

กรณีที่62-การขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ 

กรณีที่63-กรณีโรงเรียน,ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเสนอโครงการ 

กรณีที่64-การของบประมาณเพิ่มเติม 

กรณีที่65-การจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา,เล่นเกมส์ 

กรณีที่66-การซื้อยานอกบัญชียาหลัก 

กรณีที่67-การจ่ายค่าเดินทาง 

กรณีที่68-การดำเนินโครงการต่อเนื่องข้ามปีงบประมาณ 

กรณีที่69-การโอนงบประมาณให้หน่วยบริการปฐมภูมิ 

กรณีที่70-โครงการอบรมแกนนำป้องกันยาเสพติด 

กรณีที่71-การโอนเงินให้คณะทำงานกองทุนไปดำเนินงาน 

กรณีที่72-การจัดรถรับส่งผู้ป่วย 

กรณีที่73-ค่าอยู่เวรนอกเวลาราชการ 

กรณีที่74-ประชากรในการจัดสรรเงินค่าบริการสาธารณสุข 

กรณีที่75-การเบิกจ่ายเงินและการจัดทำบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

กรณีที่76-การซื้อแว่นสายตา 

กรณีที่77-การซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน 

กรณีที่78-การสนับสนุนโครงการสร้างพยาบาลเพื่อประชาชน 

กรณีที่79-การซื้อเสื้อให้คณะกรรมการ 

กรณีที่80-การสนับสนุนงบอยู่เวรนอกเวลาของรพสต 

กรณีที่81-การปฏิบัติหน้าที่ของปลัดเมื่อไม่มีนายก 

กรณีที่82-การจ่ายค่าโทรศัพท์รายเดือน 

กรณีที่83-การสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพ 

……………………………………………………………………………….

-แบบประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้นที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ)

รายงานสรุปผลการประเมิน ปี 2554

(1)ประเมินโดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอหนองสองห้อง ได้คะแนน 90 คะแนน นางนริศรา นิลละออง ผู้บ้นทึกข้อมูล (08/09/2011) คลิกรายละเอียด  

(2)ประเมินโดยเจ้าหน้าที่กองทุน ได้คะแนน 77 คะแนน นางสุพัฒตา  เพ็ชรวิเศษ ผู้บันทึกข้อมูล (23/05/2011) คลิกรายละเอียด 

รายงานสรุปผลการประเมิน ปี 2553

(1)ประเมินโดยทีมงานเจ้าหน้าที่อำเภอหนองสองห้อง ได้คะแนน 75 คะแนน นางนริศรา นิลละออง ผู้บ้นทึกข้อมูล (12/11/2010) คลิกรายละเอียด  

…………………………………………………………………………………………………………..

-กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ได้จัดทำโครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย สายใยรักผูกพันตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2554 กำหนดออกเยี่ยมเด็กและมารดาหลังคลอด เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพ และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ ระหว่างวันที่ 14-15 กันยายน 2554 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 

1.ภาพถ่ายโครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย สายใยรักผูกพันตำบลโนนธาตุ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2554  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554  (หมู่ที่ 1,5,6) คลิกรายละเอียด 

2.ภาพถ่ายโครงการแม่สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย สายใยรักผูกพันตำบลโนนธาตุ ของกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ประจำปี 2554 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554  (หมู่ที่ 7,8,10) คลิกรายละเอียด 

…………………………………………………………………………………………………………… 

-แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

เรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพทั้ง 12 ตำบล และ 1 เทศบาล  และ กองทุนอื่นๆ

 นำเสนองานพัฒนาด้านสาธารณสุขโรงพยาบาลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

1.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า คลิกรายละเอียด 

   นวัตกรรมกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลตะกั่วป่า 4 ทหารเสือแท้  

2.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองเม็ก คลิกรายละเอียด 

3.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

4.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหันโจด คลิกรายละเอียด  

5.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองไผ่ล้อม คลิกรายละเอียด 

6.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดั่ง ตลิกรายละเอียด 

7.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงเค็ง คลิกรายละเอียด 

8.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ คลิกรายละเอียด 

9.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองสองห้อง คลิกรายละเอียด 

10.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนดู่ คลิกรายละเอียด  

11.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคึมชาด คลิกรายละเอียด 

12.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลวังหิน คลิกรายละเอียด 

13.นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง คลิกรายละเอียด

-นำเสนองานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลบ้านลาน (ข้อมูลจากการประชุม เมื่อวันที่ 19 กันยายน พ.ศ.2554 ที่โรงพยาบาลบ้านไผ่)คลิกรายละเอียด 

-การบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย…ประพจน์  บุญมี สปสช.เขต 4 จังหวัดสระบุรี    คลิกรายละเอียด  

…………………………………………………………………………

ดาวน์โหลดเอกสาร/คู่มือ จาก http://tobt.nhso.go.th/ 

กรอบเวลาและขั้นตอนการดำเนินงานปี 54

คูมือกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่

นโยบายแนวคิดกองทุนอบต.เทศบาล-เลขาธิการ

นำเสนอการใช้แผนที่ยุทธศาสตร์(ปรับใหม่)

ประกาศคณะกกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ประกาศแนวทางรับฝากเงินปี2553

โรงเรียนนวัตกรรมสุขภาพชุมชน

สรุปกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 19 ก.ค.53

ประเมืนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ (ประเมินตนเอง)

………………………………………………………………………….

 -สรุปผลการดำดำเนินการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2553-2554

สรุปโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ปี 2554

สรุปโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ปี 2554

สรุปโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ2553

………………………………………………………………………………………………………….

-บันทึกการประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ ครั้งที่ 1-2 ปี 2554.doc คลิกรายละเอียด 

………………………………………………………………………….

-ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ  คลิกรายละเอียด 

 -การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (อบต.โนนธาตุ ดำเนินการร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ) คลิกรายละเอียด   

-โครงการตรวจเยี่ยมคุณแม่หลังคลอด   คลิกรายละเอียด 

-สรุปกองทุนหลักประกันสุขภาพ ปี 2553-2554   คลิกรายละเอียด 

-สรุปบัญชีรายรับรายจ่ายกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554  คลิกรายละเอียด  

…………………………………………………………………………

-แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สนับสนุนข้อมูลโดย  คุณดุสิต  ศรีโคตร  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น 

กองทุนหลักประกันสุขภาพKkn3mar2011ท้องถิ่นอำเภอ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพKkn15feb2011บรบือ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพKkn18mar2011_2ห้อง 

การบูรณาการเครือข่ายการสร้างสุขภาพเชิงรุก 

การใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับพื้นที่Kkn 

………………………………………………………………………….

-แนวทางการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล สนับสนุนข้อมูลโดย  คุณบุญเลิศ  นิลละออง

การจัดทำแผนชุมชน 

การบริหารกองทุนหลักประกัน 

คำถาม กองทุน 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 

ตอบสตง.เขต 2 ฉบับสมบูรณ์ 

ตัวอย่างโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ 

แนวทางการดำเนินงานกองทุนตำบล ปี 2553 

บรรยายแผนที่ยุทธศาสตร์ 

บันทึกข้อตกลงอบต(๒๔ก.ค.๕๒) ล่าสุด 

แบบฟอร์มเขียนโครงการ 

ประกาศ สป.สช. 

– แผนงานกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ ปี2553_สอ.ซำจาน 

-สรุปผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.โนนธาตุ ปี 2553 คลิกรายละเอียด  

-สรุปผลงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ.สต.โนนแต้ ปี 2553 คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน