ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ (LTC)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ (LTC)

LTCPower point การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย คุณบุปผา  รูปสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้รับผิดชอบงาน  LTC สสอ.หนองสองห้อง อ่านราละเอียด LTC อ.หนองสองห้อง1 ก.พ.62

ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC.

11ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2

การสมัครเข้าร่วมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC.) ตามหนังสือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701 (สปสช.)/15 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 345/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน