ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ (LTC)

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/คนพิการ (LTC)

หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/4260 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง การกำหนดหลักสูตรเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในระยาว (Long Term Care) และหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทนและการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขั้นตอนการดำเนินงาน Long Term Care องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการ (LTC) ปี 2562

บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ที่ 18/2561  ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2561  เรื่อง  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำหรับพื้นที่สมัครใหม่ ปรจำปีงบประมาณ 2562

20190322_09400420190322_10255720190322_10183220190322_09252220190322_13490520190322_14052220190322_14272620190322_14274220190322_1115182232019_๑๙๐๓๒๒_0002_02232019_๑๙๐๓๒๒_000320190322_084853วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2562 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  เลขานุการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าประชุมรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำหรับพื้นที่สมัครใหม่ ปรจำปีงบประมาณ 2562  ซึ่งจัดโดย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  ณ ห้องประชุมสันตรัตน์  โรงแรมตักศิลา  อำเภอเมือง  จังหวัดมหาสารคาม  โดยมี ดร.ดุสิต ศรีโคตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม

หนังสือสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น  ที่ สปสช.5.30/ว 0097 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2562 เรื่อง ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำหรับพื้นที่สมัครใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

รายชื่อกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) สำหรับพื้นที่สมัครใหม่ ที่สมัครเข้าร่วมประชุม  ประจำปีงบประมาณ 2562 กลุ่มเป้าหมาย LTC.สมัครปี 2562

กองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care)

ระบบการจัดการข้อมูล Username/Password และขอ Username/Password ของ สปสช. … 14/03/2562
คู่มือ-LTC(ผ่านก.สธ.)-ฉบับสมบูรณ์-61 … 15/02/2562
ไฟล์นำเสนอวิทยากร13กพ.62_ทต.นาดูน_อบต.หนองตาไก้ … 14/02/2562
ไฟล์นำเสนอวิทยากร12กพ.62_อบต.เมืองพล_ทต.ท่าคันโท … 12/02/2562
Checklist ขั้นตอนการดำเนินงาน LTC … 12/02/2562
คู่มือการใช้งานโปรแกรม LTC อนุมัติ CP V.2.2 ล่าสุด … 12/02/2562
หนังสือแจ้งรับสมัคร LTC ปีงบ2562 … 12/02/2562
ไฟล์นำเสนอประชุมกองทุนท้องถิ่นและLTC 13 14 15 ม.ย.61 … 12/06/2561
เอกสารประกอบการประชุม LTC พื้นที่ใหม่ปี 61_15 มี.ค. 61_เจริญธานี … 14/03/2561
คู่มือโปรแกรม LTC_V1 … 14/03/2561
คู่มือแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงาน การดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เขต 7 … 20/02/2561
เอกสาร power point บรรยายประชุม สานพลังประชารัฐ วันที่ 15 ก.พ. 61 … 19/02/2561
เอกสารประกอบการประชุม LTC พื้นที่รับงบปี 60 และยังไม่เบิกจ่าย … 30/11/2560
รหัสกองทุน อปท และ LTC … 17/11/2560
แบบแสดงรายชื่อผู้สูงอายุฯ … 13/11/2560
ตอบข้อหารือ_LTC_เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงาน … 07/11/2560
PPT_บรรยาย_LTC_20171102 เจริญธานี … 07/11/2560
เอกสารแบบฟอร์มตัวอย่าง_LTC_สปสช … 07/11/2560
เอกสารแบบฟอร์มตัวอย่าง_LTC_เมืองพล … 07/11/2560
การสำรวจประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทยปี 57_สนง_สถิติแห่งชาติ 31/10/2560

LTCPower point การดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC) เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย คุณบุปผา  รูปสูง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน  ผู้รับผิดชอบงาน  LTC สสอ.หนองสองห้อง อ่านราละเอียด LTC อ.หนองสองห้อง1 ก.พ.62

ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC.

11ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2ขั้นตอนการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง LTC 2

การสมัครเข้าร่วมระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC.) ตามหนังสือ กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ ขก 82701 (สปสช.)/15 ลงวันที่ 21 สิงหาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 345/2561 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เรื่อง จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แจ้งประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

กองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน