ข้อมูลด้านการเกษตร

ข้อมูลด้านการเกษตร

14213242วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2557 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ได้กล่าวเปิดการอบรมโครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี”ปุ๋ยสั่งตัด”สำหรับนาข้าวในเขต อบต.โนนธาตุ ปี 2557 ณ ศาลาประชาคมบ้านโนนธาตุ ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นโครงการที่เป็นความร่วมมือ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  และ สำนักงานเกษตรอำเภอหนองสองห้อง มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน 25 คน โดยทำการอบรม ในวันที่  23, 29 เมษายน พ.ศ.2557 ใช้งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จำนวน 99,500 บาท อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://www.kknontat.com/?p=17607

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน