ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562 ได้รับการอนุมัติจากนายอำเภอหนองสองห้อง  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามประกาศลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/3493 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2561 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารประกอบการพิจารณา

-แบบรับรองการตรวจข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แบบสรุปค่าใช้จ่ายประจำตามมาตรา 35 แห่ง พรบ.บริหารงานบุคคล 2542

-สรุปผลการประมาณราคาโครงการก่อสร้าง แบบ ปร.4 ปร.5 ปีงบประมาณ 2562

หนังสือส้่งการที่เกี่ยวข้อง

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1761 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น (18 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายขิง อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

-ซักซ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้าง

-ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

-หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายขิง อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

-ซักซ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน