ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2562

หนังสือส้่งการที่เกี่ยวข้อง

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 3028 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1761 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น (18 มิถุนายน 2561) คลิกดาวน์โหลด

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายขิง อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

-ซักซ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ (ค่า k) ไว้ในสัญญาจ้าง

-ซักซ้อมแนวทางการคำนวณภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท.

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์รายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ปี 2560

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

-รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

-หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายที่เบิกจ่ายที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย ค่าวัสดุ

-การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายขิง อปท.

-การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ อปท.

-เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ.2561

-ซักซ้มแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

-แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกรายจ่ายตามงบประมาณ

-บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ มกราคม 2561

-ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของ อปท.ปี 2559

รูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายของ อปท.

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน