ฝ่ายบริหาร อบต.

ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นายก

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ
นายกอบต.โนนธาตุ

 รอง 1  รอง 2
นายบุญมา  บุญเหลือ
รองนายก อบต.โนนธาตุ

นายล้วน  แก้วนอก
รองนายก อบต.โนนธาตุ

 bori_h12

นายวีระศิลป์  ฤทธิสิทธิ์

เลขานุการนายก อบต.โนนธาตุ

IMG_0461%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%9a%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a3-%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%95-%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b8%99

รูปภาพ21การแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

แบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามประกาศคณะกรรมการ ปปช. อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สินของเจ้าพนักงานของรัฐต่อคณะกรรมการ ปปช.พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของเจ้าเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 103 พ.ศ.2561 อ่านรายละเอียด  คลิกดาวน์โหลด

การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ณ ห้องประชุมอำเภอหนองสองห้อง (ชั้น 2) วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผู้บริหารท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

การติดตามการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ตามหนังสือจังหวัดขอนแก่น ด่วนที่สุด ที่ ขก 0023.3/ว 24962 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561 คลิกดาวน์โหลด

เกณฑ์การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) คลิกดาวน์โหลด

แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี 2561 คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ในการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2556

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก-เลขานายก อบต.โนนธาตุ ปี 2556

การแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2552 

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก-เลขานายก อบต.โนนธาตุ ปี 2552

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก-เลขานายก อบต.โนนธาตุ ปี 2548

คำสั่งแต่งตั้งรองนายก-เลขานายก อบต.โนนธาตุ ปี 2548-2552-2556

คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น รวม 103 แห่ง นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 236(7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10(13)แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  และข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 92/2556 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน  2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ♥♥♥♥♥♥

 ตามที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ุ6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 มีผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.

แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งแยกเพศชาย-หญิง

แบบสรุปผลขอมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 บันทึกแสดงผลการจับสลาก หมู่ที่ 11      

การจับ สลากกรณีที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.เขตเลือกตั้งที่ 11  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ที่มี นายบุญเลิศ ประเสริฐศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายแจ่ม คิดเข่ม ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนลำดับที่ 2 เท่ากัน 70 คะแนน ผลการจับสลากปรากฏว่า นายแจ่ม คิดเข่ม เป็นผู้จับสลาก”ได้รับเลือกตั้ง”เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การ เลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 78.60% ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

การยื่นแบบแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของฝ่ายบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ http://www.nacc.go.th/main.php?filename=index 

ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.2554 

พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 

ตัวอย่างการกรอกบัญชีแสดงรายการทัพย์สินและหนี้สิน 

แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 

การตรวจสอบบัญชีและสถานที่ยื่นแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบและสถานที่ยื่นแบบ 

ป.ป.ช.ประกาศปรับเปลี่ยนการกำหนดตำแหน่งฯ 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน