ระเบียบการใช้วิทยุสื่อสาร อบต.โนนธาตุ

ระเบียบการใช้วิทยุสื่อสาร อบต.โนนธาตุ

กสทช.1

ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรคลื่นความถี่เพื่อกิจการวิทยุคมนาคม ข้อมูลโดย อบต.โนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การรวบรวมข้อมูลเครื่องวิทยุคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ขก 0021/ว 3220 ลงวันที่ 30 กันยายน 2557 คลิกรายละเอียด

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุว่าด้วยการใช้วิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2555 คลิกรายละเอียด  

คู่มือการใช้วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ (25.8 MB) คลิกรายละเอียด 

ประมวลสัญญาณรหัสสากลและคำพูดที่ใช้เรียกขานในการติดต่อสื่อสาร

วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร การใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่(SYNTHESIZER) รุ่นที่ 7/2555 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 8 คน ดังนี้

1.นายโกสินทร์  นาสิงห์  (กู้ชีพโนนธาตุ 403)

2.นายทองสูน  บุราณรม  (กู้ชีพโนนธาตุ 410)

3.นายสมจิตร  กางนอก  (กู้ชีพโนนธาตุ 416)

4.นายปิติศักดิ์  พิมพาต  (กู้ชีพโนนธาตุ 414)

5.นายสมาน  กันแตง  (กู้ชีพโนนธาตุ 415)

6.นายทองกาล  พรมประเสริฐ  (กู้ชีพโนนธาตุ 417)

7.นายถาวร  กรมภักดี   (กู้ชีพโนนธาตุ 419)

8.นายสมพงศ์  สุจิตร   (กู้ชีพโนนธาตุ 407)

วุฒิบัตรผู้สำเร็จการอบรมการใช้วิทยุสื่อสาร

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 หน่วยกู้ชีพองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่เพื่อนำไปใช้ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ณ ห้องประชุมจำลองมุ่งการดี ชั้น 4 อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงพยาบาลขอนแก่น จำนวน 5 คน ดังนี้

1.นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  (กู้ชีพโนนธาตุ 411)

2.จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 (โนนธาตุ 5)

3.นายอนวัช  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 (โนนธาตุ 6)

4.นายศรัณย์  เพ็ชรวิเศษ  (กู้ชีพโนนธาตุ 406)

5.นายสมลือ  ก่อชัย  (กู้ชีพโนนธาตุ 408)

หนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0027.007/3158 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2555คลิกรายละเอียด

หนังสือสำคัญที่แสดงว่าเป็นผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น คลิกรายละเอียด

การอบรมการใช้วิทยุสื่อสารคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2555 (Powwer point)คลิกรายละเอียด  

เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) คลิก http://www.nbtc.go.th/

ตัวอย่าง/แนวทาง ระเบียบเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล….ว่าด้วยการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ (SYNTHESIZER) ของหน่วยงานในสังกัดเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล…. ผู้รวบรวม  นายภักดี ทองพุ่ม วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น กรมป้องกันและบรรเทสาธารณภัย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกดาวน์โหลด 

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน พ.ศ.2555 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ส่ง จ่าเอกสฤษดิ์ แก้วนอก ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 เข้ารับการอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 3/2555 ณ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีไฟล์ข้อมูลที่ได้รับจากการอบรมดังนี้.-

กฎหมายวิทยุ-สุพัฒน์2012

การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 24 กค.

การบริหารจัดการสาธารณภัย 3 ก.ย

การป้องกันและแก้ไขปัญหาวาตภัย อุทกภัย และดินถล่ม

การรักษาความปลอดภัยในการสื่อสาร-สุพัฒน์2012

โครงร่างแผน ปภ.จังหวัด

บทที่ 1 (ICS 100)

บทที่ 2 (ICS 100)

บทที่ 3 (ICS 100)

บทที่ 4 (ICS 100)

บทที่ 5 (ICS 100)

บทที่ 6 (ICS 100)

บทที่ 7 (ICS 100)

บทบาทหน้าที่ อปท.ในการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย 4กย

บรรยาย ภักดี

แผน อปท.2

แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553-2557

อบรมการใช้วิทยุคมนาคม 27- 04-2555

เครื่องแบบ

ตัวอย่างคำสั่ง™

ทำเนียบรุ่น จพง.รุ่น 3-55

บทบาท จพง.มาตรา ๔ ,ม. 39

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการแต่งตั้งจพง

ระเบียบมท เครื่องแบบฯสมบูรณ์ 1ธค54_3

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน