แผนการดำเนินงาน ปี 2555

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๖ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๖ และ ๒๗  ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ  เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผน และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน