การควบคุมรถเกี่ยวข้าว

การควบคุมรถเกี่ยวข้าว

การกำกับดูแลการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้ประกอบการรถเกี่ยวข้าว ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2904 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2591 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 (รถเกี่ยวข้าวนวดข้าว) คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน