รวมหนังสือสั่งการที่สำคัญ

รวมหนังสือสั่งการที่สำคัญ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

เร่งรัดการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด รำดอกคูณ เสียงแคน ประจำปี 2560

การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ข้อมูลโดย อบต.โนนธาตุ

กำหนดการตรวจประเมินกองทุน ปี 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ อบต.โนนธาตุ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน โดย อบต.โนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำอำเภอหนองสองห้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ศพด.อบต.โนนธาตุ1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ศพด.อบต.โนนธาตุ2

แจ้งรายชื่อนางรำเจ้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงชุด รำดอกคูณ เสียงแคน อบต.โนนธาตุ

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน โดย อบต.โนนธาตุ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นโยบายการไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

แนวทางการประเมินการบริหารจัดการกองทุน ปี 2560

ประกาศ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดสถานที่กลางศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

ผลรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนธาตุ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) อบต.โนนธาตุ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการพัฒนาสนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ

หารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฎิบัติราชการแทน

อบรมนายก ปลัด 22 พฤศจิกายน 2560

4.หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนดู่ ปีงบประมาณ 2560

กองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประเมินตนเอง 25 สิงหาคม พศ.2560

การกำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-อบต.

การครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น-ปี-2560

การดูแลรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมฉายาลักษณ์

การบริหารจัดการภารกิจที่ไดัรับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

การเรียกเอกสารจากประชาชนประกอบการรับบริการจากรัฐ

เครื่องราชย์ สมาชิก อบต.โนนธาตุ

ต้นฉบับหนังสือปู่หมาน_booklet

แนวทางปฏิบีติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบประเมิน ITA ปี 2560

ประวัติคุณพ่อสมาน ประทุมวิง บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ (2)

พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช อบต.โนนธาตุ ปี 2560

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข อบต.โนนธาตุ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของ อปท.ปี2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2557

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน