รวมหนังสือสั่งการที่สำคัญ

รวมหนังสือสั่งการที่สำคัญ

กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 การดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ

การดำเนินการตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยสถานศึกษาสังกัด อปท.

การป้องกันและแก้ไขปัญหาุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540

ซักซ้อมแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้าง

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการทำไม้ในที่ดินสาธารณประโยชน์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการรถเกี่ยวข้าว นวดข้าว

แนวประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเกี่ยวกับรถเกี่ยวข้าวนวดข้าว

ประกาศการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า ไฟลามทุ่ง และหมอกควัน อบต.โนนธาตุ

พระราชกฤษฎีกาที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชกฤษฎีกาออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 มติการ

ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2 ปี 2562

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับผู้บริหาร อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562 คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่เก็บเงินภาษีโรงเรือนและที่ดิน อบต.โนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย อบต.โนนธาตุ

ทะเบียนคุมผู้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปี 2561

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเร่ขาย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตสะสมอาหาร อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีค่าธรรมเนียมภาษีป้าย อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานประเมิน เจ้าพนักงานสำรวจการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานเพื่อปฏิบัติการตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 อบต.โนนธาตุ

รายงานผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561

การติดตามประเมินผลการนำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปสู่การปฏิบัติ

การทดสอบคุณภาพน้ำ อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภาวะฝนทิ้งช่วง อำเภอหนองสองห้อง

ขอขอบคุณที่ให้ความอนุเคราะห์

ขอความอนุเคราะห์รดน้ำบนถนนบ้านหนองกุงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.

7 ขั้นตอนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพภายใน ธันวาคม 2561

Time line การดำเนินงานกองทุน Long Term Care อบต.โนนธาตุ

การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

การประชุมชี้แจงและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

การประชุมประเมินผู้บริหารท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ 9 ตุลาคม 2561

ขอเชิญประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ 16 ธันวาคม 2561

คู่มือบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรม 8-9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น

นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร อบต.โนนธาตุ

แบบสรุปผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

แผนตรวจสอบภายใน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

ยืมตัวข้าราชการช่วยปฏิบัติหน้าที่ที่อง์การบริหารส่วนตำบลหันโจด

ยุทธศษสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)

ระบบและแผนการควบคุมภายใน อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2562

รายงานการเงินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ข้อ 6 อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ส่งรายงานควบคุมภายในแผนตรวจสอบภายในและแผนควบคุมภายใน

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงและติดตามงานกองทุน LTC ปีงบประมาณ 2562

การจดทะเบียนรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ให้กับศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ว.85

ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

กระบวนการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

การกำหนดหลักเกณฑ์การจ้างผู้เชี่ยวชาญบัญ

การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประ

การจัดส่งรายงานการเงินประจำปีขององค์กรป

การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบ

ขก 0023.3.ว 27791

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

ขอเชิญประชุมประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น)

คู่มือการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากล

โครงการติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคล

โครงการลดใช้พลังงานในภาคราชการ ประเมินผู้บริหารท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

แจ้งซักซ้อมความเข้าใจการขอรับการสนับสนุนโครงการจาก อบจ.ขอนแก่น

แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การเบิกค่ารักษาพยาบาล

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี+๒๕๖๒

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการจัดงานประเพณีตาม

แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจ-2

แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ อบต.โนนธาตุ ปี 2561

แบบประเมินความพึงพอใจและแรงจูงใจของข้าราชการ อบต.โนนธาตุ ปี 2561

แบบรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัดขอนแก่น

ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA) อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

แผนงานโครงการกองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2562

รายงานผลการทดสอบระบบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,5,10 อบต.โนนธาตุ ปี 2561

ว 27823

โอนมอบระบบประปาชนบท รพช.ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ฮีตเก่าคองหลัง-12-เดือน (1)

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สิน ลูกจ้าง ศูนย์รวมข้อมูลข่าวการซื้อการจ้าง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

เร่งรัดการรายงานผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) งวดที่ 3 ประจำปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ คลิกดาวน์โหลด

การจัดกิจกรรมรำบวงสรวงชุด รำดอกคูณ เสียงแคน ประจำปี 2560

การดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ข้อมูลโดย อบต.โนนธาตุ

กำหนดการตรวจประเมินกองทุน ปี 2560

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตลาดประชารัฐ อบต.โนนธาตุ

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกองทุน โดย อบต.โนนธาตุ

คำสั่งแต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ประจำอำเภอหนองสองห้อง

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ศพด.อบต.โนนธาตุ1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัย ศพด.อบต.โนนธาตุ2

แจ้งรายชื่อนางรำเจ้าร่วมกิจกรรมรำบวงสรวงชุด รำดอกคูณ เสียงแคน อบต.โนนธาตุ

ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินสะสมทดรองจ่ายไปพลางก่อน โดย อบต.โนนธาตุ

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

นโยบายการไม่เลือกปฎิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีในการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

แนวทางการประเมินการบริหารจัดการกองทุน ปี 2560

ประกาศ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.พ.ศ.2560

ประกาศกำหนดสถานที่กลางศูนย์ปฎิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.

ผลรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของ อบต.โนนธาตุ

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) อบต.โนนธาตุ

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลโนนธาตุ ปี 2560

สรุปผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จการพัฒนาสนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ

หารือกรณีปลัดเทศบาลมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นปฎิบัติราชการแทน

อบรมนายก ปลัด 22 พฤศจิกายน 2560

4.หลักเกณฑ์การประเมินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น

สรุปผลการดำเนินงานกองทุนสุขภาพตำบลดอนดู่ ปีงบประมาณ 2560

กองทุนสุขภาพตำบลโนนธาตุ ประเมินตนเอง 25 สิงหาคม พศ.2560

การกำหนดวงเงินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ-ลูกจ้าง-อบต.

การครบวาระการดำรงตำแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น-ปี-2560

การดูแลรักษาพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบรมฉายาลักษณ์

การบริหารจัดการภารกิจที่ไดัรับถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.โนนธาตุ

การเรียกเอกสารจากประชาชนประกอบการรับบริการจากรัฐ

เครื่องราชย์ สมาชิก อบต.โนนธาตุ

ต้นฉบับหนังสือปู่หมาน_booklet

แนวทางปฏิบีติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบประเมิน ITA ปี 2560

ประวัติคุณพ่อสมาน ประทุมวิง บ้านสำราญ ตำบลโนนธาตุ (2)

พระมหากษัตริย์ไทย 9 รัชกาล

พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช อบต.โนนธาตุ ปี 2560

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561

มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ กระทรวงสาธารณสุข อบต.โนนธาตุ

ระเบียบ มท.ว่าด้วยการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นของ อปท.ปี2559

ระเบียบ มท.ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 2557

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ระเบียบว่าด้วยค่าใช้จ่ายของอาสาสมัครในการบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2560

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน