ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

6184

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1574 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ถนนศรีจันทร์  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ส่งโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1431 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน