ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2561 อ่านรายละเอียดคลิก

การอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561

การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561

ภาคผนวกประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2561

6184

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 นายสันต์  กัมปนาวราวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มอบหมายให้  นายสมชาย  อุทัยประดิษฐ์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พร้อมด้วย  นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู  รององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  อำเภอเมือง  จังหวัดขอนแก่น

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ข้อมูลโดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชมคลิปทั้งหมดคลิก

เอกสารประกอบโครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1574 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2560 ในวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานีขอนแก่น  ถนนศรีจันทร์  อำเภอเมืองขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่น ส่งโครงการเพื่อขอรับการอุดหนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1431 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2989 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน