นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี

นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

วิสัยทัศน์

“พัฒนามวลประชา  ก้าวหน้านานาอาชีพ  มีประสิทธิภาพบริหารจัดการ  สืบสานประเพณีวัฒนธรรม  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร

1.ก่อสร้าง พัฒนาและปรับปรุงถนนภายในตำบล  ถนนเชื่อมระหว่างตำบล  ตลอดจนไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนใช้สัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย

2.อนุรักษ์ธรรมชาติ เสริมสร้าง พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง

3.ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและสตรี ให้มีความเข้มแข็งทั้งสุขภาพกายและใจ

4.ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพ และลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร

5.อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมให้คงไว้ ตลอดจนทำนุบำรุงโบราณสถานต่างๆ ให้คงไว้เพื่อคนรุ่นหลังได้สักการะนับถือสืบไป

6.ส่งเสริมกีฬาตำบล การออกกำลังกาย ระบบการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนให้แข็งแรงสมบูรณ์ ปลอดโรคระบาด โรคติดต่อ และให้ห่างไกลยาเสพติด

7.ส่งเสริมการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

8.การบริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน