ฝ่ายสภา อบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

reddown | Neo Hair Lotionการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการจัดทำงบประมาณ/คู่มือการจ้างเหมาบริการ http://www.slideshare.net/valrom/ss-29753801

 นายมานิจ สาระผล
นายมานิจ สาระผล ประธานสภา อบต.โนนธาตุ
นายทองม้วน เกียรตินอก  somchai

นายทองม้วน เกียรตินอก

รองประธานสภา อบต.โนนธาตุ

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์
เลขานุการสภาฯ
6
10
4

นางสาวสมร เชื่อมกลาง
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางแตงโม หล้าพูน
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นายมานิจ สาระผล
ส.อบต.หมู่ที่ 2

 11
9
ว่าง1
นางกว้าง แพงศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นางสายทอง ราชเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางชฎาพร เกียรตินอก
ส.อบต.หมู่ที่ 3 (ลาออก 1 มีนาคม 2561)
12 5
7
นางกนกอร สุวรรณโสภา
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายโชคชัย ประทุมวิง
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายพิชญวรรธ งิ้วลาย
ส.อบต.หมู่ที่ 5
14
13
ว่าง1
นายเภา วงบุราณ
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายจำรัส ชัยภักดี
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายไมล์ มูลเทพ
ส.อบต.หมู่ที่ 6 (เสียชีวิต 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559)
1
17
22
นางวิลัย พลีดี
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายทองใบ เตคำหันต์
ส.อบต.หมู่ที่ 7

นายสัมพันธ์ นันไธสง
ส.อบต.หมู่ที่ 8

15 21 2

นายสุข หมั่นกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายเสริม ภิรมกิจ
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางสมจิตร โสดนอก
ส.อบต.หมู่ที่ 9

20
18
 ว่าง1

นายทองม้วน เกียรตินอก
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายราชันย์ ดีเดิม
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายอำนวย แก้วนอก ส.อบต.หมู่ที่ 11  (ลาออก 3 กรกฎาคม 2557)

16

นายแจ่ม คิดเข่ม
ส.อบต.หมู่ที่ 11

สมาชิก1ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.25ุ62 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562

-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ปี 2562

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

รายงานการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี 2562

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2562

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2562 ดาวน์โหลดเอกสาร

………………………………………………………………………….

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.25ุ61 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2561

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2561 ดาวน์โหลดเอกสาร

………………………………………………………………………….

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลดประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2560

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

………………………………………………………………..

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2559

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2559

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2559

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2559 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………….

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2558

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

การประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2560

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี พ.ศ.25ุ60 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2560

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2560 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2560 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2558

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 คลิกดาวน์โหลด

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 คลิกดาวน์โหลด

ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปี พ.ศ.2558

-สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2558 คลิกดาวน์โหลด

-สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 คลิกดาวน์โหลด

…………………………………………………………………………….

การฝึกอบรมของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

การฝึกอบรมหลักสูตร”เพิ่มศักยภาพสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 2/2559 จำนวน 13 คน

รายชื่อสมาชิก อบต.ที่เข้ารับการอบรม

1.นายโชคชัย  ประทุมวิง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

2.นางกนกอร  สุวรรณโสภา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 4

3.นางสาวสมร  เชื่อมกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

4.นางสมจิตร  โสดนอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

5.นายหนูเภา  วงบุราณ  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

6.นายพิชญวรรธ  งิ้วลาย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

7.นายสัมพันธ์  นันไธสง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 8

8.นายจำรัส  ชัยภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

9.นางแตงโม  หล้าพูน  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

10.นายมานิจ  สาระผล  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 (ประธานสภาฯ)

11.นางกว้าง  แพงศรี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2

12.นางสายทอง  ราชเสนา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

13.นางชฎาพร  เกียรตินอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

12345678910111213131313

การฝึกอบรมหลักสูตร”สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล” จังหวัดขอนแก่น รุ่นที่ 3/2558 จำนวน 7 คน

รายชื่อสมาชิก อบต.ที่เข้ารับการอบรม

1.นายจำรัส  ชัยภักดี  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 6

2.นางสมจิตร  โสดนอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 9

3.นายทองม้วน  เกียรตินอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 10 (รองประธานสภาฯ)

4.นางสายทอง  ราชเสนา  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

5.นางชฏาพร  เกียรตินอก  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 3

6.นางสาวสมร  เชื่อมกลาง  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 1

7.นายพิชญวรรธ  งิ้วลาย  สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 5

45ทองม้วน6

320041

งานเลือกตั้ง

การ ระงับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เขตเลือกตั้งที่ 11 (บ้านโนนสวรรค์) แทนตำแหน่งที่ว่าง เนื่องจาก นายอำนวย แก้วนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 11 ลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด http://www.youtube.com/watch?v=AaVsyavJKbg

ประกาศ คสช.ฉบับที่ 85/2557 เรื่อง การได้มาซึ่งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

นาย อำนวย แก้วนอก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11) ขอลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปประกอบอาชีพส่วนตัว ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ.2557 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 จังหวัดขอนแก่น รวม 103 แห่ง นั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 236(7) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 10(13)แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545  และข้อ 189 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2554 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2556 ประกอบมติคณะกรรมการการเลือกตั้งในการประชุมครั้งที่ 92/2556 เมื่อวันที่ 19พฤศจิกายน  2556 คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด 

ผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิก.อบต.โนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ♥♥♥♥♥♥

ตาม ที่ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล/สมาชิกสภาองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ลงวันที่ ุ6 เดือน กันยายน พ.ศ.2556 โดยกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ในวันที่ 20 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2556 มีผลการเลือกตั้งนายก/สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ ดังนี้ คลิกดาวน์โหลด

ประมวลผลคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อย่างไม่เป็นทางการ คลิกดาวน์โหลด 

ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิกสภา อบต.โนนธาตุ

แบบสรุปการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายก-สมาชิก อบต.

แบบรายงานการใช้สิทธิเลือกตั้งแยกเพศชาย-หญิง

แบบสรุปผลขอมติที่ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 บ้านกอก หมู่ที่ 1 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 บ้านสำราญน้อย หมู่ที่ 2 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 3 บ้านสว่าง หมู่ที่ 3 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 4 บ้านสำราญ หมู่ที่ 4 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 5 บ้านโนนแต้ หมู่ที่ 5 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 6 บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 7 บ้านโนนสวัสดิ์ หมู่ที่ 7 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 8 บ้านดอนหัน หมู่ที่ 8 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 9 บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 9 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 10 บ้านชาด หมู่ที่ 10 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2 บันทึกแสดงผลการจับสลาก หมู่ที่ 11      

การ จับ สลากกรณีที่ผู้สมัครสมาชิก อบต.เขตเลือกตั้งที่ 11  บ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่ 11 ที่มี นายบุญเลิศ ประเสริฐศิลป์ ผู้สมัครหมายเลข 1 และ นายแจ่ม คิดเข่ม ผู้สมัครหมายเลข 3 ได้คะแนนลำดับที่ 2 เท่ากัน 70 คะแนน ผลการจับสลากปรากฏว่า นายแจ่ม คิดเข่ม เป็นผู้จับสลาก”ได้รับเลือกตั้ง”เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 11 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 1

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 2

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปคลิกดาวน์โหลด 3

 การจับสลากกรณีผลการเลือกตั้ง ส.อบต.ได้คะแนนเท่ากัน ชมคลิปทั้งหมดคลิก

การ เลือกตั้งในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งคิดเป็น 78.60% ขอขอบคุณคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งทุกหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของศูนย์อำนวยการการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งครั้งนี้ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

 ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣♣

ทำเนียบสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้รับการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 ครบวาระเมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 เอกสารดาวน์โหลด

การเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552

ส.อบต.ปี 2552ภาพ ถ่ายของผู้บริหารและสมาชิก อบต.โนนธาตุ ที่ได้รับการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ.2552 ครบวาระ เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ.2556 (ถ่ายเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมพ.ศ.2556)

DIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERADIGITAL CAMERAการ แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 57/2552 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ุ6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ ุ6 กันยายน พ.ศ.2552 คลิกดาวน์โหลด

การเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548

DSC02410 (2)DSC02411 (2)DSC02416 (2)DSC02415DSC01891DSC01896DSC01955DSC01916การ แต่งตั้งคณะกรรมการและผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล โนนธาตุ ตามคำสั่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ 111/2548 ลงวันที่ 6 มิถุนายนพ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนพ.ศ.2544 (ส.อบต.4) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

DSC080993

hpqscan0003สมาชิก

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน