สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโนนธาตุ

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลโนนธาตุ

พระธาตุโนนยายชี1234

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : พระธาตุโนนยายชี
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : บ้านโนนธาตุ  ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  โทร. 0-4345-6200-3 , www.kknontat.com
latitude :
longitude :
รายละเอียด : เป็นสถานที่โบราณที่สวยงามมาก และยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านโนนธาตุ มีขนาดเนื้อประมาณ 15 ไร่
การเดินทาง : สามารถเดินทางโดยรถส่วนตัวหรือรถโดยสารก็ได้ สถานที่ท่องเที่ยวอยู่ติดกับองค์การบริหารสว่นตำบลโนนธาตุ หมู่ที่ 9 บ้านโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

ปรางค์กู่1ปรางค์กู่17102019_๑๙๑๐๐๗_00027102019_๑๙๑๐๐๗_00037102019_๑๙๑๐๐๗_00057102019_๑๙๑๐๐๗_00057102019_๑๙๑๐๐๗_0006

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : ปรางค์กู่
ประเภทสถานที่ท่องเที่ยว : ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งมรดก
สถานที่ตั้ง : บ้านโคกสูง หมู่ที่ 6 ตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น
หมายเลขติดต่อสอบถาม :  โทร. 0-4345-6200-3 , www.kknontat.com
latitude :
longitude :
รายละเอียด : เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในรูปแบบโบราณ วัดเก่าให้น่าศึกษาทางประวัติศาสตร์ มีหินในสมัยโบราณในการปลูกสร้าง
การเดินทาง : เดินทางโดยรถส่วนตัว ระยะทางห่างจากอำเภอหนองสองห้อง ประมาณ 10 กิโลเมตร

-e1368625769972

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน