แต่งตั้ง จนท.ดูแลระบบสารสนเทศ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ e-plan

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 231/2561 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1100 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ จังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/12410 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เรื่อง  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดตามหนังสือสั่งการและบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (e-plan) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/09 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกรายละเอียดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน