แต่งตั้ง จนท.ดูแลระบบสารสนเทศ

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสารสนเทศ e-plan

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดูแล กำกับติดตามระบบข้อมูลสารสนเทศ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (e-plan) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

สำเนาหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ขก 0023.30/09 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 เรื่อง  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรอกรายละเอียดระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน