ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ.

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ.อบต.โนนธาตุ

2345

1.นายสมพันธ์  โพยนอก โทร.08-1965-3694

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ

นายสุนทร หรี่อินทร์

2.นายสุนทร  หรี่อินทร์  โทร.09-6425-5268

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้

นายประทวน พรมจ้อย1

3.นายประทวน  พรมจ้อย  โทร.08-9940-1202

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์

4.นายบัญชา  แจ่มเพชร์  โทร.08-9583-6207

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

นายจรัญ อินทวัฒน์วงษา

5.นายจรัญ  อินทวัฒน์วงษา  โทร.08-1708-6513

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

นายประดิษฐ์ สุทธิวรรณ

6.นายประดิษฐ์  สุทธิวรรณ

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ

ผู้ประสานงาน/ครูธุรการ

445

1.นางนุช  จันดา  โทร.09-3552-2365 

ครูธุรการ ประสานงาน  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้, โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

2.ครูเจี๊ยบ    โทร.08-7861-8244

ครูธุรการ ประสานงาน  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์, โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา, โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก, โรงเรียนบ้านสำราญ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน