ผู้บริหารโรงเรียน/ครูธุรการสังกัด สพฐ.

ผู้บริหารโรงเรียนสังกัด สพฐ.ตำบลโนนธาตุ

รายชื่อผู้บริหารโรงเรียนและครูธุรการ/ผู้ประสานงาน โรงเรียนในสังกัด สพฐ.องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

2345

1.นายสมพันธ์  โพยนอก โทร.09-1867-2560

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนธาตุ

นายสุนทร หรี่อินทร์

2.นายสุนทร  หรี่อินทร์  โทร.09-6425-5268

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกอกโนนแต้

22221

3.นายประทวน  พรมจ้อย  โทร.08-9940-1202

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์

12344

4.นายบัญชา  แจ่มเพชร์  โทร.08-9583-6207

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

นายจรัญ-อินทวัฒน์วงษา1111

5.นายจรัญ  อินทวัฒน์วงษา  โทร.08-1708-6513

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

ผอ.ประดิษฐ์

6.นายประดิษฐ์  สุทธิวรรณ   โทร.08-7949-7066

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสำราญ

ครูธุรการ/ผู้ประสานงาน

ครูนุช22

1.นางนุช  จันดา (ครูนุช)  โทร.09-3552-2365 

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านโนนธาตุ

ครูตาล

2.นางสาวอุมารินทร์  นอกตะแบก  (ครูตาล)  โทร.09-5519-1991

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้

ครูมีน123

3.นางสาวกรกนก  โสมาบุตร  (ครูมีน)  โทร.09-7221-2289

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์

ครูเจี๊ยบ12

4.นางสาวอัจฉรา  ยอดสายออ (ครูเจี๊ยบ)    โทร.08-7861-8244

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก

ครูตั้น

5.นางสาวดวงจันทร์  ทองศรี (ครูตั้น)  โทร.08-1913-8322

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านสำราญ

นาตยา

6.นางสาวนาตยา  มาตย์โค้ง (ครูอัง)  โทร.08-8253-1663

ครูธุรการ ประสานงาน โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน