แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

แผนการดำเนินงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2561-2564 ตามประกาศลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

แผนพัฒนาสี่ปี (2561-2564)

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2557(ฉบับชั่วคราว)  ได้บัญญัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้อย่างชัดเจน  เพื่อให้การพัฒนาการกระจายอำนาจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  และสามารถแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และให้มีอำนาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ  กำหนดอำนาจหน้าที่ระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ทั้งนี้  โดยคำนึงถึงการกระจายอำนาจให้แก่ท้องถิ่นและจัดสรรสัดส่วนภาษีและอากรระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน  ซึ่งได้กำหนดให้แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนงานโครงการพัฒนาเพื่อตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2559  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการสอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   ตลอดจนนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน