แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.โนนธาตุ

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน อบต.โนนธาตุ

บัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชีปี พ.ศ.2559-2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

1211รายงานผลการดำเนินงานการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (L TAX 3000 และ L TAX GIS) ประจำเดือน มิถุนายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

12345678

วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2560 การสำรวจข้อมูลภาคสนาม ในการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

เอกสารระวางการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ที่ 354/2559  ลงวันทื่ 30 กันยายน พ.ศ.2560 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

1234

%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b5%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%97%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a312

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน