การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

ข้อบัญญ้ติเรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย อบต.โนนธาตุ พ.ศ.2559

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0508 (กรจ.)/5945 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประกาศ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม 135 ตอนพิเศษ 99 ง วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559

ขอความอนุเคราะห์แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2591 ลงวันที่ 27 กันยายน 2560 (รถเกี่ยวข้าวนวดข้าว) คลิกดาวน์โหลด

การส่งเรื่องไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0503/ว (ท) 679 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2551 คลิกดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2559 อำเภอหนองสองห้อง ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1044 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ข้อบัญญัติอบต.โนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี 2559(1)

-ข้อบัญญัติอบต.โนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ปี 2559(2)

พ.ร.บ.รักษาความสะอาดฉบับใหม่มีผลใช้บังคับแล้ว ผู้เก็บ ขน กำจัดหรือหาประโยชน์จากขยะและสิ่งปฏิกูล ต้องได้รับใบอนุญาต พร้อมปรับค่าธรรมเนียมเป็นอัตราเดียวกัน ติดแผ่นประกาศเสียใบละ 200, ทำธุรกิจเก็บขยะ-ปฏิกูล 5 หมื่นต่อปี เจ้าของบ้านมีขยะต่อเดือนไม่เกิน 120 กก.หรือ 600 ลิตร เสียค่าจัดเก็บเดือนละ 150 บาท สูบส้วมไม่เกิน 100 กก.เสีย 250 บาท

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 มีประกาศราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ สาระสำคัญคือ อ่านรายละเอียด พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ คลิกดาวน์โหลด

398955-01

ร่างข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙

ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๕๙

บันทึกหลักการและเหตุผล

ประกอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

พ.ศ.๒๕๕๙

*********************

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕

เหตุผล

ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ตั้งแต่วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  โดยประกาศดังกล่าวกำหนดให้บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลที่ได้ใช้บังคับในเรื่องใดอยู่ก่อนแล้วคงใช้บังคับได้ต่อไปเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีการตราข้อบัญญัติในเรื่องนั้นขึ้นใหม่ตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  (ฉบับที่  ๖)    พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๖๗(๒) กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ในการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ดังนั้น  เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลการจัดระเบียบในการเก็บ ขน กำจัด   สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  ให้มีความถูกต้อง  เหมาะสม  และสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ในการนี้  ประกอบกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้กระทำได้โดยการตราเป็นข้อบัญญัติ จึงตราเป็นข้อบัญญัตินี้

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ธันวาคม  ๒๕๕๙

อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน