กองการศึกษาฯ

นายจุฬา มูลเทพ
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
(อำนวยการท้องถิ่น ระดับต้น)
นางสาวรัตนาภรณ์ คำดี นักวิชาการศึกษา
นางสาวรัตนาภรณ์ คำดี  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
แป๋ม
นางสาวปุณยนุช  สิงห์ทอง
ผู้ดูแลเด็ก
เบ็ญ

นางเบ็ญจวรรณ  ป่าโพธิ์ชัน
ผู้ดูแลเด็ก 
ว่าง1
                                                 ………………………………………

ผู้ดูแลเด็ก

วรรณา                                                        นางสาววรรณา  ด่านอุด

ผู้ดูแลเด็ก

 4567

นางคำเบา  แสนบุตร
เจ้าหน้าที่รักษาความสะอาด
ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และ ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น งานสันทนาการ  งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งานส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายในออกเป็น 2 งาน คือ

1. งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
– งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
– งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานสนับสนุนกิจการศาสนา
– งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น
– งานนันทนาการ
– งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
2. งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
– งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
– งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน
– งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา
– งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
– งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เกี่ยวกับการศึกษา
– งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

IMG_8114

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน