รวมระเบียบ/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

รวมระเบียบ/หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล

รวมประกาศการบริหารงานบุคคล โดย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (14 พฤศจิกายน 2560) อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ข้อกฎหมายผู้สนใจมากที่สุดประจำสัปดาห์

10 ลำดับ ข้อกฎหมายที่มีผู้สนใจมากที่สุด ปี 2559 จากเวบไซด์ข้อกฎหมายท้องถิ่นไทย http://www.thongthinlaws.com
10 ลำดับ ข้อกฎหมายที่มีผู้สนใจมากที่สุด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน