ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2560

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้รับอนุมัติจากนายอำเภอหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2559 ขนาดไฟล์ 24.5 MB (25,714,688 bytes) อ่านรายละเอียด ตลิกดาวน์โหลด

ภาคผนวก

แบบรับรองการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 35 อบต.โนนธาตุ แห่ง พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542ประกอบการพิจารณาอนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

ข้อมูลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ (ปร.4,ปร.5) ประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง   ตั้งไว้ 108,627.21 บาท  เพื่อจ่ายอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองสองห้อง  เป็นค่าติดตั้งไฟส่องสว่างภายในหมู่บ้าน (งานขยายเขตไฟสาธารณะเพิ่มเติม) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จำนวน 9 จุด ภายใน หมู่ที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,11 อ่านรายละเอียดการประมาณการ คลิกดาวน์โหลด

ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอการอนุมัติ) คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบ/หนังสือสั่งการ/แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

แบบรับรองการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2491 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

การจัดทำงบประมาณ ปี 2560 เงินอุดหนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คลิกดาวน์โหลด

การตั้งงบประมาณ ปี 2560 สนับสนุนค่าเบีัยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ คลิกดาวน์โหลด

การจัดทำงบประมาณ ปี 2560 สำหรับสนับสนุนจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ คลิกดาวน์โหลด

การดำเนินงานโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือ สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท 0808.5/ว 28 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น ตามหนังสือ ที่ ขก 0023.5/ว 18375 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท0808.2/ว 4072 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกดาวน์โหลด

เอกสารอ้างอิง เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560
 2.การตั้งงบประมาณรายจ่าย เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระทำตามที่มีกฎหมาย ระเบียบ กฎกระทรวง ข้อบังคับ คำสั่ง หรือหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทยกำหนด
2.1 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและปรับปรุงคุณภาพชีวิต

 2.2 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ

 2.3 การตั้งงปบระมาณรายจ่ายเพื่อการจัดกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

 2.4 การตั้งงปบระมาณรายจ่ายตามนโยบายของรัฐ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และกระทรวงมหาดไทย

 2.5 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 2.6 การตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานการคลัง

  •  3.การกำกับดูแลการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

13

21

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน