แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.

แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2561-2563 คลิกดาวน์โหลด

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2558-2560 คลิกดาวน์โหลด

แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2558-2560 คลิกดาวน์โหลด

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ พ.ศ.2558-2560 คลิกดาวน์โหลด

ระดับบความสำเร็จโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนระบบทรัพยากรบุคคล(การจัดทำKM)

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ พ.ศ.2561-2563

แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.โนนธาตุ พ.ศ.2561-2563

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) อบต.โนนธาตุ ประจำปี 2561

แผนการดำเนินงาน อบต.โนนธาตุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ.2561

แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี อบต.โนนธาตุ (พ.ศ.2561-2563)

แผนพัฒนาบุคลากร อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Master Plan อบต.โนนธาตุ (พ.ศ.2561-2563)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(1)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563(2)

แผนอัตรากำลัง 3 ปี อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน