หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อปท.

หลักเกณฑ์การใช้เงินสะสมของ อปท.

การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 6222  ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1485 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุ โดยยกเวันระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1377 ลงวันที่ 22 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 2086 ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 คลิกดาวน์โหลด

หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 1438 ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือด่วนที่สุด “ขยายเวลายกเว้นระเบียบ ให้ตกลงราคาวงเงินไม่เกิน 5 แสน”ได้ไปจนถึงสิ้นปีงบฯ 59 ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 145 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2559 เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding:e-bidding)

-วิธีตกลงราคา : วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

-วิธีสอบราคา : วงเงินเกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท

-e market / e bidding : วงเงินเกิน 2,000,000 บาท

-คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ขยายระยะเวลาหนังสือ ว 299 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน