บัณฑิต/มหาบัณฑิต อบต.โนนธาตุ

บัณฑิต/มหาบัณฑิตคนใหม่ อบต.โนนธาตุ

9

12345678ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนใหม่ คุณเบ็ญจวรรณ ป่าโพธิ์ชัน ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งจะเข้ารับประทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560 ในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาการศึกษาปฐมวัย (ใบที่ 4) ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลด

1111212ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560  คุณอรปรียา ประทุมวิง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

hpqscan0001

1

มหาบัณฑิตคนใหม่ อบต.โนนธาตุขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.2559

ลำใย ประดิษฐ์12345678คุณลำใย ประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559

123

12344861748618486194862048621486214862248622คุณพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559

น้องก้อย1

สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ5259752599526015260212345678คุณสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559

520189

520195520188520189520190520191520192520193520194520195520196520190520188คุณเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556

1234

DSC01285PIC_4529PIC_4532PIC_4481PIC_4711DSC01285DSC01303DSC012901233333DSC01233DSC01234DSC01239DSC01242DSC01244DSC01275DSC01279DSC01282DSC0124212คุณสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน