บัณฑิต/มหาบัณฑิตคนใหม่ อบต.โนนธาตุ

มหาบัณฑิตคนใหม่ อบต.โนนธาตุ

1111212ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งเข้ารับปริญญาบัตร ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2560  คุณอรปรียา ประทุมวิง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ปริญญาตรีคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

hpqscan0001

1

มหาบัณฑิตคนใหม่ อบต.โนนธาตุขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนใหม่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16-18 มีนาคม พ.ศ.2559

ลำใย ประดิษฐ์12345678คุณลำใย ประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559

123

12344861748618486194862048621486214862248622คุณพรปวีณ์ กล่อมฤทธิ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ.2559

น้องก้อย1

สุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ5259752599526015260212345678คุณสุพัฒตา เพ็ชรวิเศษ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2559

520189

520195520188520189520190520191520192520193520194520195520196520190520188คุณเพ็ญนภา ยันต์ชมภู ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐประศาสนศาตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2556

1234

DSC01285PIC_4529PIC_4532PIC_4481PIC_4711DSC01285DSC01303DSC012901233333DSC01233DSC01234DSC01239DSC01242DSC01244DSC01275DSC01279DSC01282DSC0124212คุณสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน