รวมเครื่องราชอิสริยาภรณ์พนักงานส่วนตำบล

รวมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ผู้บริหาร/สมาชิกสภา อบต./พนักงานส่วนตำบล

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รายละเอียดการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ

(เหรียญทองช้างเผือก ร.ท.ช.)

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 14 หน้า 68 เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลำดับที่ 288 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 คลิกดาวน์โหลด

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

(เหรียญเงินช้างเผือก ร.ง.ช.)

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2553 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 14/1 หน้า 41,136,143,299 เล่ม 128 ตอนที่ 16 ข ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2554 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

1.นายโชคชัย  ประทุมวิง         ลำดับที่ 2022

2.นายดวง  เรียงแก้ว               ลำดับที่ 2295

3.นายทองม้วน  เกียรตินอก    ลำดับที่ 2979

4.นายประมวล  เรียงแก้ว         ลำดับที่  5044

5.นายมานิจ  สาระผล              ลำดับที่ 6973

6.นายราชันย์  ดีเดิม                ลำดับที่ 7357

7.นางสมจิตร  โสดนอก           ลำดับที่ 15458

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

1.ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พ.ศ.2545 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตาภรณ์มงกุฎไทย  (ต.ม.)  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา  วันที่  5  ธันวาคม  2545  ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม  120  ตอนที่  6 ข   ลงวันที่  13  มีนาคม 2546   หน้า 44   ลำดับที่  1767   (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี   เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย   ประกาศ  ณ  วันที่  21  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2546) ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2545 สมชาย อุทัยประดิษฐ์ (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลดประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2545 (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

2.ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) พ.ศ. 2550  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์   ตริตาภรณ์ช้างเผือก  (ต.ช.)   เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2550   ราชกิจจานุเบกษา  เล่มที่ 6  เล่ม 125  ตอนที่ 13 ข    ลงวันที่ 25  มิถุนายน 2551   หน้า 190   ลำดับที่  1081   (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก   และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประกาศ  ณ  วันที่  30  มกราคม  พ.ศ.2551) คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2550 (ต.ช.) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

3.ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) พ.ศ. 2552  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2552   ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม 127  ตอนที่ 6 ข   ลงวันที่  6  มิถุนายน 2553   หน้า  68   ลำดับที่  1544  ( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี 2552   ประกาศ  ณ  วันที่  1  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2553) คลิกดาวน์โหลดประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2552 (ท.ม.) คลิกดาวน์โหลด

4.ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) พ.ศ. 2557  ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) เนื่องในโอกาส พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557   ราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่  6/1  เล่ม 132  ตอนที่ 17ข   ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558   หน้า  37   ลำดับที่  1444  ( ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย  ประจำปี 2557   ประกาศ  ณ  วันที่  16 มกราคม  พ.ศ.2558) คลิกดาวน์โหลด-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2557 (ท.ช.) คลิกดาวน์โหลด

นางเพ็ญนภา  ยันต์ชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) คลิกดาวน์โหลด

นางลำใย  ประดิษฐ์  หัวหน้าสำนักปลัดฯ

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

นายจุฬา  มูลเทพ  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-จัตุรถาภรณ์มงกฎไทย (จ.ม.) คลิกดาวน์โหลด

สิบเอกเกรียงศักดิ์  สุทำมา นักทัพยากรบุคคล

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

นายศิลา  นาคคำ  นายช่างโยธา

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

นางพัตราวดี  ศรีสวัสดิ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

จ่าเอกสฤษดิ์  แก้วนอก  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

-จัตุรถาภรณ์มงกฎไทย (จ.ม.) คลิกดาวน์โหลด

นางสุพัฒตา  เพ็ชรวิเศษ  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

-จัตุรถาภรณ์มงกฎไทย (จ.ม.) คลิกดาวน์โหลด

นางพรรณี พรมจ้อย จนท.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

-เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) คลิกดาวน์โหลด 

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย) ดูรายละเอียด

-เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) คลิกดาวน์โหลด

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa

1234

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน