รวมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์พนักงานส่วนตำบล

รวมเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์พนักงานส่วนตำบล

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%9a

%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b8%aa

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๕๖และ๒๕๕๗ และการจ่ายประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๑และ๒๕๕๒

(บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราช ๑) (บัญชีรายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราช ๒)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑ์ ในการเสนอขอเครื่องราชอิสริยาภรณและเหรียญ์จักรพรรดิมาลา
รายชื่อผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปีต่างๆ
การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
การส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์
แบบฟอร์มต่างๆ

1234

นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายก อบต.โนนธาตุ (เหรียญทองช้างเผือก)

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2557 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 14 หน้า 68 เล่ม 132 ตอนที่ 17 ข ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 คลิกดาวน์โหลด

นายสมชาย อุทัยประดิษฐ์ ปลัด อบต.โนนธาตุ

-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2545 (ต.ม.) คลิกดาวน์โหลด

-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2550 (ต.ช.) คลิกดาวน์โหลด 1 คลิกดาวน์โหลด 2

-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2552 (ท.ม.) คลิกดาวน์โหลด

-ประกาศเรื่องการพระราชทานเครื่องราชย์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ปี 2557 (ท.ช.) คลิกดาวน์โหลด

นางพรรณี พรมจ้อย จนท.การเงินและบัญชี (ลูกจ้างประจำ)

-ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย (ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย) ดูรายละเอียด

-เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) คลิกดาวน์โหลด

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน