ตรวจประเมิน(Evidence-based-ITA)

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA)

ปกหน้า

การประเมิน ITA อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ 2558ปกหลัง

ปกหลัง12การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ปก ITA 217 แห่ง (1).204

0 ITA.KK. audit 204 อบต.โนนธาตุ-isbn

1 ITA.KK.ส่วนหน้า_204 อบต.โนนธาตุ

2 ITA.KK.เนื้อหาบท1-3_204 อบต.โนนธาตุ

3 ITA.KK.เนื้อหาบท4-5_204 อบต.โนนธาตุ

4 ITA.KK.ส่วนท้าย_204 อบต.โนนธาตุ

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA)

ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment-ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การจัดเตรียมหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อรองรับการตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

Evidence-base ITA

Presentation Evidence-base ITA

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน