ตรวจประเมิน(Evidence-based-ITA)

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA)

8359f478d2b159f3316f0911e10ab331-150ปกหลังรายหน่วย ขอนแก่น2560หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1863 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/13336 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

12ผลการประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2560

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.94 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

34ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.10 อ่านรายละเอียด

ปก ITA 217 แห่ง (1).204

0 ITA.KK. audit 204 อบต.โนนธาตุ-isbn

1 ITA.KK.ส่วนหน้า_204 อบต.โนนธาตุ

2 ITA.KK.เนื้อหาบท1-3_204 อบต.โนนธาตุ

3 ITA.KK.เนื้อหาบท4-5_204 อบต.โนนธาตุ

4 ITA.KK.ส่วนท้าย_204 อบต.โนนธาตุ

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โนนธาตุ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.2/ว 0713 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2560

รูปภาพ131

รายละเอียดแบบประเมิน คลิกดาวน์โหลด

222

แจ้งแผนตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2558

12การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ปก ITA 217 แห่ง (1).204

0 ITA.KK. audit 204 อบต.โนนธาตุ-isbn

1 ITA.KK.ส่วนหน้า_204 อบต.โนนธาตุ

2 ITA.KK.เนื้อหาบท1-3_204 อบต.โนนธาตุ

3 ITA.KK.เนื้อหาบท4-5_204 อบต.โนนธาตุ

4 ITA.KK.ส่วนท้าย_204 อบต.โนนธาตุ

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2558

รูปภาพ1

ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment-ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การจัดเตรียมหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อรองรับการตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

Evidence-base ITA

Presentation Evidence-base ITA

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน