ตรวจประเมิน ITA

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA)

การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

 การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2562

ประกาศสำนักงาน ปปช. เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2561

สถานะการบันทึกข้อมูล ITA. จังหวัดขอนแก่น (ล่าสุด) สถานะ ITA ล่าสุด

ขอจัดส่ง Username และรหัสผ่าน สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบ ITAS คลิกดาวน์โหลด

การประชุมทางไกล (Web Conference) เพื่อชี้แจงการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 คลิกดาวน์โหลด

คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด ITA/2561 คลิกดาวน์โหลด

ประชาสัมพันธ์/กิจกรรม โครงการ ITA
ประกาศ เรื่องขยายเวลาการนำเข้าข้อมูลระบบ ITAS 61 สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (31/10/2561)
ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (16/10/2561)
ช่องทางการเข้าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ระบบ ITAS) (16/10/2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ผู้ช่วยเลขาธิการฯ นายอุทิศ บัวศรี) (26/09/2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน) (25/09/2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (นางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ) (25/09/2561)
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการประเมิน ITA ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระเบียบวิธีและขั้นตอน) (25/09/2561)
แจ้งลิงค์การถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจง ITA ท้องถิ่น 61 (วันที่ 26 ก.ย. 2561) ผ่านช่องทางสถานีข่าว Youtube สำนักงาน ป.ป.ช. (25/09/2561)
หนังสือคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (24/09/2561)
การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (21/09/2561)
อ่านทั้งหมด
ดาวน์โหลดเอกสาร ITA
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/10/2561)
แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด 2561 (07/05/2561)
แบบกรอกรายชื่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับหน่วยงาน สำหรับการเก็บข้อมูลจากแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (04/05/2561)
มติคณะรัฐมนตรี (เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561) (21/02/2561)
เอกสารประกอบการ Conference ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 (08/02/2561)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (20-12-60) (pdf) (14/12/2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PPT) (24/11/2560)
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานศาลปกครอง (PDF) (24/11/2560)
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (03/10/2560)
แบบประเมินคุณธรรมและความความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (สำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด) (03/10/2560)

…………………………………………………………………………………………

8359f478d2b159f3316f0911e10ab331-150ปกหลังรายหน่วย ขอนแก่น2560หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/1863 ลงวันที่ 6 กรกฏาคม 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 คลิกดาวน์โหลด 1  คลิกดาวน์โหลด 2

หนังสือจังหวัดขอนแก่น ที่ ขก 0023.3/13336 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คลิกดาวน์โหลด

12ผลการประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2560

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 84.94 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

34ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ได้คะแนน คิดเป็นร้อยละ 82.10 อ่านรายละเอียด

ปก ITA 217 แห่ง (1).204

0 ITA.KK. audit 204 อบต.โนนธาตุ-isbn

1 ITA.KK.ส่วนหน้า_204 อบต.โนนธาตุ

2 ITA.KK.เนื้อหาบท1-3_204 อบต.โนนธาตุ

3 ITA.KK.เนื้อหาบท4-5_204 อบต.โนนธาตุ

4 ITA.KK.ส่วนท้าย_204 อบต.โนนธาตุ

คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม อบต.โนนธาตุ

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คำขวัญส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0209.2/ว 0713 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2560

รูปภาพ131

รายละเอียดแบบประเมิน คลิกดาวน์โหลด

222

แจ้งแผนตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ 2560 คลิกดาวน์โหลด

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2558

12การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  โดย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 อ่านรายละเอียดคลิกดาวน์โหลด

ปก ITA 217 แห่ง (1).204

0 ITA.KK. audit 204 อบต.โนนธาตุ-isbn

1 ITA.KK.ส่วนหน้า_204 อบต.โนนธาตุ

2 ITA.KK.เนื้อหาบท1-3_204 อบต.โนนธาตุ

3 ITA.KK.เนื้อหาบท4-5_204 อบต.โนนธาตุ

4 ITA.KK.ส่วนท้าย_204 อบต.โนนธาตุ

การตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ปี 2558

รูปภาพ1

ผลคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามแบบหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-based Integrity and Transparency Assessment-ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

การจัดเตรียมหลักฐานในแต่ละตัวชี้วัดเพื่อรองรับการตรวจประเมิน (Evidence-based-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด 1คลิกดาวน์โหลด 2

Evidence-base ITA

Presentation Evidence-base ITA

 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน