สำรวจความพึงพอใจ อบต.โนนธาตุ

การสำรวจความพึงพอใจ อบต.โนนธาตุ

picture1องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสำนักบริการวิชาการ  เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

[1] ปก

[2] มิติที 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 2559

[3] บทสรุปผู้บริหาร

[4] คำนำ

[5] สารบัญ

[6] บทที่ 1 บทนำ

[7] บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

[8] บทที่ 3 วิธีการดำเนินการ

[9] บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล2

[10] บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล

[11] บรรณานุกรม

[12] ภาคผนวก

[13.1]แบบสอบถาม 59

[13.2]ผลการวิเคราะห์

[13.3]ภาพลงพื้นที่อบต.โนนธาตุ

โครงการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ อบต.โนนธาตุองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น  ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  โดยสำนักบริการวิชาการ  เป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปี 2558 เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

[1] ปก

[2] มิติที 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ58

[3] บทสรุปผู้บริหาร

[4] คำนำ

[5] สารบัญ

[6] บทที่ 1 บทนำ

[7] บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป

[8] บทที่ 3 อบต.โนนธาตุ

[9] บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

[10] บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล

[11] บรรณานุกรม

[12] ภาคผนวก

[13.1]แบบสอบถาม58

[13.2]ผลการวิเคราะห์

[13.3]ภาพลงพื้นที่อบต.โนนธาตุ

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน