การบริหารจัดการขยะ/เมืองสวยใสไร้มลพิษ

ผลการประกวดหมู่บ้านสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

หมู่บ้านสะอาด อบต.โนนธาตุ

ประเมินหมู่บ้านสะอาด 42 หน้า  อ่านรายละเอียด ประเมินหมู่บ้านสะอาด 42 หน้า

ประเมิน หมู่บ้านสะอาด 35 หน้า อ่านรายละเอียด ประเมิน หมู่บ้านสะอาด 35 หน้า

โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ/การบริหารจัดการขยะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชั้น 2 โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม http://www.kknontat.com/?page_id=23756

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ตามแนวทาง หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2553 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน จังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

1

2

1

2222

เกียรติบัตรกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ“เมืองสวยใส ไร้มลพิษ”ประจำปี พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน