การบริหารจัดการขยะ/เมืองสวยใสไร้มลพิษ

การบริหารจัดการขยะ/เมืองสวยใสไร้มลพิษ

กองทุนธนาคารขยะ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 11 ตำบลโนนธาตุ

เกียรติบัตร จังหวัดสะอาด

ส่งมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับจังหวัด ประจำปี พ.ศ.2561 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขยะ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

แบบสำรวจการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขยะ อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง_0002แบบสำรวจการจัดตั้งกองทุนฌาปนกิจขยะ อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง_0001

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 5

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 7

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 8

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 9

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 10

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนฌาปนกิจ-ธนาคารขยะ อบต.โนนธาตุ หมู่ที่ 11

333

การศึกษาดูงานการจัดการขยะ อบต นาแสง จังหวัดบึงกาฬ โดย อบต โนนธาตุ ปี 2560

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะที่เทศบาลตำบลหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ -การศึกษาดูงานกลุ่มเกษตรกรบ้านหอคำ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

1231การประกวดอำเภอสะอาด ประจำปี 2560 นำเสนอโดย อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560 ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก คุณวันชัย เมธาอภินันท์ ท้องถิ่นอำเภอหนองสองห้อง ขนาดไฟล์ 31.9 MB (33,497,088 bytes) คลิกดาวน์โหลด

ผลการประกวดหมู่บ้านสะอาด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ปี 2560 คลิกดาวน์โหลด

หมู่บ้านสะอาด อบต.โนนธาตุ

ประเมินหมู่บ้านสะอาด 42 หน้า  อ่านรายละเอียด ประเมินหมู่บ้านสะอาด 42 หน้า

ประเมิน หมู่บ้านสะอาด 35 หน้า อ่านรายละเอียด ประเมิน หมู่บ้านสะอาด 35 หน้า

โครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษ/การบริหารจัดการขยะ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ได้ทำการประชุมคณะทำงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ชั้น 2 โดยมี นายสันต์ กัมปนาวราวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นประธานในการประชุม http://www.kknontat.com/?page_id=23756

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ตามแนวทาง หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2553 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คลิกดาวน์โหลด

1

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษ หรืออันตรายจากชุมชน จังหวัดขอนแก่น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 เมษายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%a7%e0%b8%a1%e0%b8%a1บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดขอนแก่น กับ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ คลิกดาวน์โหลด

แผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะสั้น (พ.ศ. 2559-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น คลิกดาวน์โหลด

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” อบต.โนนธาตุ ปี 2559 คลิกดาวน์โหลด

1

2

1

2222

เกียรติบัตรกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ เพื่อแสดงว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือและมีความมุ่งมั่นในการดำเนินโครงการ“เมืองสวยใส ไร้มลพิษ”ประจำปี พ.ศ.2557 คลิกดาวน์โหลด

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน