ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2555

-บัดนี้   ถึงเวลาที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ    จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ อีกครั้งหนึ่ง      ฉะนั้นในโอกาสนี้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานะ การคลัง   ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ดังนี้

คลิกรายละเอียด 

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน