ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2559

สรุปค่าใช้จ่ายข้อบัญญัติงบประมาณ อปท.อำเภอหนองสองห้อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ปีงบประมาณ 2559

ตามที่  ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ  สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 7,14 สิงหาคม พ.ศ.2558 ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559  ซึ่งที่ประชุมสภาฯ มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559  และนายอำเภอหนองสองห้อง  ได้พิจารณาอนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับดังกล่าวแล้ว  เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558  องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ จึงประกาศใช้ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

อนุมัติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 มาตรา 87 บัญญัติให้งบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้จัดทำเป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จะเสนอได้ก็แต่โดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามระเบียบและวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดนั้น  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ เป็นงบประมาณที่จัดทำขึ้นแบบสมดุล (รายรับเท่ากับรายจ่าย) โดยเปรียบเทียบจากงบประมาณรายจ่ายของปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ฉบับนี้ เป็นข้อบัญญัติงบประมาณที่เป็นไปตามนโยบายและแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่ได้วางไว้ตามแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย อบต.โนนธาตุ ประจำปีงบประมาณ2559 ซึ่งนายอำเภอหนองสองห้อง ได้ลงนามอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

1234

สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนธาตุ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1-2/2558 เมื่อวันที่ 7,14 สิงหาคม พ.ศ.2558 คลิกดาวน์โหลด

แบบเสนอขอแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2178 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558 คลิกดาวน์โหลด

การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการจ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ คลิกดาวน์โหลด

แนวทางการเสนอขอความเห็นชอบในการตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ตามหนังสือ อำเภอหนองสองห้อง  ที่ ขก 0023.30/2180  ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการปฏืบัติในการเสนอขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณรายจ่างเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 คลิกดาวน์โหลด

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายขาดเงินสะสมของ อปท.คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2554 คลิกดาวน์โหลด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 คลิกดาวน์โหลด

13

 

21

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน