รวมข้อทักท้วงการเบิกจ่ายของ อปท.

เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ สตง.

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 คลิกดาวน์โหลด

01 วินัยงบประมาณและการคลัง 2544 (สตง.)

02 ศาลปกครองตัดสินข้อพิพาทวินัยงบประมาณและการคลัง สตง.

อำนาจหน้าที่เจ้่าหน้าที่ตรวจสอบ

เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของ สตง. ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวบรวมจากเอกสาร กองตรวจสอบระบบการเงินและบัญชีท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย ตนเทศบาล คัดลอกเผยแพร่โดย ประพันธ์ เวารัมย์ ขนาดไฟล์ 9.15 MB (9,596,928 bytes) อ่านราละเอียด คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงินของ อปท.

รวบรวมเรียบเรียงโดย วิภา ธูสรานนท์  ผู้อำนวยการกองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือนพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2542

…ขอขอบคุณที่ท่านได้จัดทำหนังสือ โดยได้ทำการรวบรวมเรียบเรียง ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ พร้อมทั้งความเห็นและข้อเสนอแนะในการดำเนินการ ด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขออนุญาตนำผลงานของท่านเผยแพร่ ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องได้ดำเนินการให้ถูกต้อง  เพื่อประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคลังและการเบิกจ่ายเงินในภาพรวมต่อไป……….

รวมข้อทักท้วงด้านงบประมาณของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการจัดเก็บรายได้ของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการเงินและบัญชีของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.อ่านรายละเอียดคลิก…

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.1

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.2

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.3

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.4

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.5

รวมข้อทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินของ อปท.6

รวมข้อทักท้วงด้านเงินอุดหนุนของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านเงินสะสมของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการตั้งกองทุนหมุนเวียนของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

รวมข้อทักท้วงด้านการพัสดุของ อปท. คลิกดาวน์โหลด

เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

การจ่ายงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ด่วนที่สุด ที่ ตผ 0004/2448 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 อ่านรายละเอียด คลิกดาวน์โหลด

การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า อบต.โนนธาตุ อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น  หนังสืออำเภอหนองสองห้อง ที่ ขก 0023.30/2005 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2558 เรื่อง การดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้รับแจ้งจากจังหวัดขอนแก่น โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเห็นสอดคล้องกันว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามความในพระราชบัญญัติในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามที่กำหนดไว้ดังนี้

1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552

2.พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552

3.พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

4.พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2527 ประกอบกับประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อโรคติดต่อและอาการสำคัญ

5.พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2535

6.พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 อ่านรายละเอืยด คลิกดาวน์โหลด

100583100584100585100586100587100589100590100591100592100593100594100595100596100597100598100599100600100601

 

 

 

 

หนังสือจาก สตง.เกี่ยวกับการใช้งบประมาณในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

123

มีผู้เข้าเยี่ยมชมแล้ว cool stats about website คน